This is an example of a HTML caption with a link.

Chuyên mục: Câu Chuyện Về Đức Phật

Ngọn đèn Chánh pháp

Đăng lúc: 08-08-2009 04:48:08 PM | Đã xem: 976 | Phản hồi: 0

Một thời Thế Tôn trú ở Vesàli, dạy các Tỷ kheo: Này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một gì khác. Dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gì khác. Này Ananda, thế nào là vị Tỷ kheo hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác?

Chuyên mục: Câu Chuyện Về Đức Phật

Lợi ích của giữ giới

Đăng lúc: 06-08-2009 04:45:55 PM | Đã xem: 1021 | Phản hồi: 0

Một thời Thế Tôn trú ở Pàtaligàma, dạy các cư sĩ: Này các gia chủ, có năm sự lợi ích cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Thế nào là năm? Ở đây, này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật sẽ có tiền của dồi dào vì không phóng dật. Ðó là sự lợi ích thứ nhất cho những ai giữ giới, sống theo giới luật.

Chuyên mục: Câu Chuyện Về Đức Phật

Người bạn chân thật

Đăng lúc: 28-07-2009 08:50:40 PM | Đã xem: 1000 | Phản hồi: 0

Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Veluvana. Bấy giờ, Singàlaka, Gia chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, chắp tay đảnh lễ sáu phương. Rồi Thế Tôn, buổi sáng vào thành Vương Xá khất thực, sau khi dạy Singàlaka về ý nghĩa đảnh lễ sáu phương, Ngài dạy thêm: Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là người bạn chân thật: Ngăn chặn bạn không làm điều ác; khuyến khích bạn làm điều thiện; cho bạn nghe điều bạn chưa nghe; cho bạn biết con đường lên cõi chư Thiên. Này Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là người bạn chân thật.

Chuyên mục: Câu Chuyện Về Đức Phật

Chủ nhân & người làm

Đăng lúc: 23-07-2009 05:44:38 PM | Đã xem: 957 | Phản hồi: 0

Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Veluvana. Bấy giờ, Singàlaka, Gia chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, chắp tay đảnh lễ sáu phương. Rồi Thế Tôn, buổi sáng vào thành Vương Xá khất thực, sau khi dạy Singàlaka về ý nghĩa đảnh lễ sáu phương, Ngài dạy thêm: Này Gia chủ tử, có năm cách một vị Thánh chủ nhân đối xử với hạng nô bộc: Giao việc đúng theo sức lực của họ, lo cho họ ăn uống và tiền lương, điều trị cho họ khi bệnh hoạn, chia sẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ, thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép.

Chuyên mục: Câu Chuyện Về Đức Phật

Bỏ ác làm lành

Đăng lúc: 16-07-2009 05:54:54 PM | Đã xem: 1037 | Phản hồi: 0

Một thời Thế Tôn trú ở Kimbilà, dạy các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, có năm nguy hại này cho người ác hành. Thế nào là năm? Tự mình chỉ trích mình; sau khi suy xét, các bậc trí quở trách; tiếng ác đồn khắp; khi mạng chung, tâm bị mê loạn; sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

Chuyên mục: Câu Chuyện Về Đức Phật

Tịnh lạc

Đăng lúc: 07-07-2009 07:15:53 AM | Đã xem: 1021 | Phản hồi: 0

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, dạy các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, đầy đủ được ba pháp ấy, một Tỷ kheo ngay trong hiện tại, sống nhiều an lạc, hoan hỷ, và tạo nguyên nhân bắt đầu đoạn tận các lậu hoặc. Thế nào là ba? Hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống và chú tâm tỉnh giác. Thế nào là Tỷ kheo hộ trì các căn? Ở đây, này các Tỷ kheo, khi mắt thấy sắc, Tỷ kheo không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ kheo tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng..., mũi ngửi hương..., lưỡi nếm vị..., thân cảm xúc...., ý nhận thức các pháp… đều hộ trì.

Chuyên mục: Câu Chuyện Về Đức Phật

Rải tâm từ

Đăng lúc: 28-06-2009 08:14:28 AM | Đã xem: 963 | Phản hồi: 0

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, dạy các Tỷ kheo: Mong tất cả những ai/Hữu tình có mạng sống/Kẻ yếu hay kẻ mạnh/Không bỏ sót một ai/Kẻ dài hay kẻ lớn/Trung, thấp, loài lớn, nhỏ. Loài được thấy, không thấy/Loài sống xa, không xa/Các loài hiện đang sống/Các loài sẽ được sanh/Mong mọi loài chúng sanh/Sống hạnh phúc an lạc.

Chuyên mục: Câu Chuyện Về Đức Phật

Hoan Hỷ

Đăng lúc: 22-06-2009 08:13:31 PM | Đã xem: 1007 | Phản hồi: 0

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana. Rồi gia chủ Anàthapindika với khoảng năm trăm nam cư sĩ đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika: Này gia chủ, ông đã cung cấp cho chúng Tỷ kheo các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng ông chớ có bằng lòng với ý nghĩ: “Chúng ta đã cung cấp cho chúng Tỷ kheo các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh”. Do vậy, này gia chủ, ông cần phải học tập như sau:

Chuyên mục: Câu Chuyện Về Đức Phật

Học bạn

Đăng lúc: 20-06-2009 05:29:06 PM | Đã xem: 1067 | Phản hồi: 0

Một thời Thế Tôn trú ở núi Gijjhakùta, dạy các Tỷ kheo: Thành tựu bảy chi phần, này các Tỷ kheo, là người bạn cần phải thân cận, cần phải giao thiệp, cần phải hầu cận, dầu có bị xua đuổi. Thế nào là bảy? Khả ái, khả ý; tôn trọng; đáng được bắt chước; nhà thuyết giả; kham nhẫn lời nói; nói lời sâu kín; không có hối thúc những điều không hợp lý. Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo là người bạn, cần phải thân cận, cần phải giao thiệp, cần phải hầu hạ, dầu có bị xua đuổi.

Chuyên mục: Câu Chuyện Về Đức Phật

Đặt tâm đúng hướng

Đăng lúc: 31-05-2009 07:40:32 AM | Đã xem: 959 | Phản hồi: 0

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, dạy các Tỷ kheo: Ví như, này các Tỷ kheo, sợi râu của lúa mì, hay sợi râu của lúa mạch bị đặt sai hướng, khi tay hay chân đè vào, có thể đâm thủng tay hay chân, hay có thể làm đổ máu; sự tình này không xảy ra.

Chuyên mục: Câu Chuyện Về Đức Phật

Bạn Hữu

Đăng lúc: 27-05-2009 09:35:20 AM | Đã xem: 984 | Phản hồi: 0

Một thời Thế Tôn trú ở núi Gijjhakùta, dạy các Tỷ kheo: Thành tựu bảy chi phần, này các Tỷ kheo, một Tỷ kheo cần phải thân cận như một người bạn. Thế nào là bảy? Cho những gì khó cho, làm những gì khó làm, nhẫn những gì khó nhẫn, nói lên những gì bí mật của mình, che giấu bí mật của người khác, không từ bỏ khi gặp bất hạnh, không có khinh rẻ khi tài sản khánh tận.

Chuyên mục: Câu Chuyện Về Đức Phật

Hãy sống với từ tâm

Đăng lúc: 23-05-2009 09:41:00 PM | Đã xem: 1000 | Phản hồi: 0

Một thời Thế Tôn trú ở Kapilavatthu, dạy các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, từ tâm giải thoát được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được tác thành cỗ xe, được tác thành căn cứ địa, được tiếp tục an trú, được tích tập, được khéo khởi sự thời được chờ đợi là mười một lợi ích. Thế nào là mười một?

Chuyên mục: Câu Chuyện Về Đức Phật

Giải pháp của Đức Phật trước nguy cơ xung đột χến tranh

Đăng lúc: 16-05-2009 10:46:12 AM | Đã xem: 841 | Phản hồi: 0

Xung đột và chiến tranh luôn hiện hữu trong lịch sử tồn sinh của nhân oại, và gần như nó không hề giảm thiểu nếu không muốn nói là ngày càng tăng thêm trong bối cảnh thế giới hiện nay. Chắc chắn một điều là nước nào có đầy đủ sức mạnh, toàn diện về các phương diện vật chất và tinh thần thì sẽ vững vàng, an ổn hơn trong các đối trọng giữa tương quan khu vực và toàn cầu.

Chuyên mục: Câu Chuyện Về Đức Phật

Người mang hạnh phúc đến cho nhân loại

Đăng lúc: 11-05-2009 08:10:14 PM | Đã xem: 905 | Phản hồi: 0

Một thời, Thế Tôn trú tại Sàvatthi, dạy các Tỷ kheo: Có một người, này các Tỷ kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đưa lại bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh, đau khổ cho chư Thiên và loài Người. Một người ấy là ai? Người có tà kiến, người có điên đảo kiến. Người ấy làm cho đông người xa lìa diệu pháp, an trú phi pháp. Chính một người này, này các Tỷ kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đưa lại bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh, đau khổ cho chư Thiên và loài Người.

Chuyên mục: Câu Chuyện Về Đức Phật

Tán thán

Đăng lúc: 30-04-2009 07:46:39 AM | Đã xem: 928 | Phản hồi: 0

Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, dạy các Tỷ kheo: Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn? Không suy tư, không thẩm sát, tán thán người không xứng đáng được tán thán. Không suy tư, không thẩm sát, không tán thán người xứng đáng được tán thán. Không suy tư, không thẩm sát, tự cảm thấy tin tưởng đối với những chỗ không đáng tin tưởng. Không suy tư, không thẩm sát, tự cảm thấy không tin tưởng đối với những chỗ đáng tin tưởng.

Chuyên mục: Câu Chuyện Về Đức Phật

Cần phải cẩn thận

Đăng lúc: 24-04-2009 06:12:15 PM | Đã xem: 1023 | Phản hồi: 0

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, dạy các Tỷ kheo: Có ba hạng người này, này các Tỷ kheo, có mặt ở đời. Thế nào là ba? Này các Tỷ kheo, có hạng người không nên gần gũi, không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng dường. Ở đây, có hạng người thấp kém về giới, định, tuệ. Hạng người như vậy, này các Tỷ kheo, không nên gần gũi, không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng dường, trừ khi vì lòng từ mẫn.

Chuyên mục: Câu Chuyện Về Đức Phật

Tài sản của người tu

Đăng lúc: 20-04-2009 09:33:06 AM | Đã xem: 735 | Phản hồi: 0

Một thời Thế Tôn trú ở Sāvatthi, tại Jetavana, gọi các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, có bảy tài sản này, thế nào là bảy? Tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài và tuệ tài. Ở đây, vị Thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng vào sự giác ngộ của Như Lai, gọi là tín tài. Ở đây, vị Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, trộm cắp… say sưa, gọi là giới tài. Ở đây, vị Thánh đệ tử có xấu hổ đối với thân, miệng, ý làm ác, gọi là tàm tài.

Chuyên mục: Câu Chuyện Về Đức Phật

Ba Hạnh Của Sa Môn

Đăng lúc: 16-04-2009 05:08:15 PM | Đã xem: 794 | Phản hồi: 0

Một thời Thế Tôn trú tại Vesàli, dạy các Tỷ Kheo: “Này các Tỷ Kheo, có ba hạnh này của Sa môn cần phải làm. Thế nào là ba?” Thọ trì tăng thượng Giới học, Định học và Tuệ học. Đây là ba hạnh của Sa môn cần phải làm. Do vậy, các Tỷ Kheo phải học tập như sau: Sắc bén là ước muốn của chúng ta để thọ trì tăng thượng Giới học, Định học và Tuệ học.

Chuyên mục: Câu Chuyện Về Đức Phật

Cấp thiết

Đăng lúc: 11-04-2009 04:24:22 PM | Đã xem: 774 | Phản hồi: 0

Một thời, Thế Tôn trú ở Kosala,dạy các Tỷ kheo:Này các Tỷ kheo, có ba việc cấp thiết này, người nông phu gia chủ cần phải làm. Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỷ kheo, người nông phu gia chủ mau lẹ khéo cày bừa thửa ruộng, sau khi khéo cày bừa liền mau lẹ gieo hạt giống, sau khi gieo hạt giống liền mau lẹ cho nước vô, cho nước ra. Này các Tỷ kheo, đây là ba việc cấp thiết mà người nông phu gia chủ cần phải làm.

Chuyên mục: Câu Chuyện Về Đức Phật

Sợ Hãi

Đăng lúc: 08-04-2009 09:09:49 AM | Đã xem: 841 | Phản hồi: 0

Một thời Thế Tôn trú ở Sàketa, tại rừng Tikandaki, dạy các Tỷ kheo: Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo rơi vào trong sợ hãi. Thế nào là năm? Ở đây, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo không có lòng tin, giữ ác giới, nghe ít, biếng nhác và ác tuệ. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo rơi vào trong sợ hãi. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo không có sợ hãi. Thế nào là năm?

1 2 3  Trang sau
 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 144
  • Khách viếng thăm: 53
  • Máy chủ tìm kiếm: 91
  • Hôm nay: 9216
  • Tháng hiện tại: 165454
  • Tổng lượt truy cập: 14408787