This is an example of a HTML caption with a link.
Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - phần 9

Chuyên mục: Kinh Tạng

Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - phần 9

Đăng lúc: 14-12-2015 08:22:11 PM | Đã xem: 494 | Phản hồi: 0

Thất Câu Chi Độc Bộ Pháp

Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - phần 8

Chuyên mục: Kinh Tạng

Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - phần 8

Đăng lúc: 03-12-2015 03:25:59 PM | Đã xem: 478 | Phản hồi: 0

Thất Phật Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà Ra Ni Pháp

Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - phần 7

Chuyên mục: Kinh Tạng

Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - phần 7

Đăng lúc: 29-11-2015 09:10:29 PM | Đã xem: 491 | Phản hồi: 0

Khi bấy giờ, đức Phật ở nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. Khi ấy, đức Thế Tôn quán sát suy nghĩ thương xót chúng sanh đời vị lai, Ngài liền nói 700 ức Phật Mẫu Chuẩn Đề Đà La Ni tâm pháp. Liền nói thần chú: "Nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đà câu chi nẫm đát điệt tha: Úm, chiết lệ, chủ lệ, Chuẩn Đề ta bà ha".

Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - phần 6

Chuyên mục: Kinh Tạng

Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - phần 6

Đăng lúc: 27-11-2015 05:46:13 PM | Đã xem: 529 | Phản hồi: 0

Lúc bấy giờ Trừ Cái Chướng Bồ Tát bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn! Con nay làm thế nào được sáu chữ Ðại Minh Ðà Ra Ni?

Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - phần 5

Chuyên mục: Kinh Tạng

Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - phần 5

Đăng lúc: 25-11-2015 07:38:21 PM | Đã xem: 573 | Phản hồi: 0

Bấy giờ, Ðức Phật dạy Trừ Cái Chướng Bồ Tát: Thánh Mã vương ấy tức Quán Tự Tại đại Bồ Tát, trong cơn nguy hiểm, lo sợ ấy đã cứu giúp tôi. Trừ Cái Chướng! Tôi nay không thể nói hết số lượng công đức của Ngài Quán Tự Tại đại Bồ Tát. Tôi chỉ vì ông mà lược nói về Ngài Quán Tự Tại đại Bồ Tát , trong lỗ chân lông nơi thân của Ngài đã có công đức.

Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - phần 4

Chuyên mục: Kinh Tạng

Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - phần 4

Đăng lúc: 23-11-2015 07:39:05 PM | Đã xem: 456 | Phản hồi: 0

Lúc bấy giờ Trừ Cái Chướng Bồ Tát bạch đức Thế Tôn rằng: Những việc xưa kia của Ngài Quán Tự Tại đại Bồ Tát, con đã nghe Phật nói. Vậy Bồ Tát đó có những Tam ma địa gì? Kính mong đức Thế Tôn vì con tuyên nói.

Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - phần 3

Chuyên mục: Kinh Tạng

Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - phần 3

Đăng lúc: 19-11-2015 09:10:03 AM | Đã xem: 488 | Phản hồi: 0

Sau thời kỳ Phật Thức Khí, có Ðức Phật ra đời hiệu là Tỳ Xá Phù Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Trừ Cái Chướng! Tôi ở thời ấy làm Nhẫn Nhục Tiên Nhơn nơi thâm sơn.

Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - phần 2

Chuyên mục: Kinh Tạng

Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - phần 2

Đăng lúc: 17-11-2015 02:24:08 PM | Đã xem: 524 | Phản hồi: 0

Bạch Thế Tôn! Ngài Thánh Quán Tự Tại đại Bồ Tát dùng phương tiện gì mà vào được trong ấy? Ðức Thế Tôn lại bảo Trừ Cái Chướng đại Bồ Tát rằng: Này thiện nam tử! Cũng như vua Chuyển luân Thánh vương vào vườn Ma Ni Bảo cõi trời vậy.

Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - phần 1

Chuyên mục: Kinh Tạng

Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - phần 1

Đăng lúc: 15-11-2015 09:36:53 AM | Đã xem: 582 | Phản hồi: 0

Như thật tôi nghe, một thời đức Thế Tôn, ở tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Ðà, vườn Cấp Cô Ðộc. Cùng với chúng đại Tỳ Khưu gồm có một ngàn hai trăm năm mươi người và các chúng đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Phật Nói Kinh Công Đức Của Tam Quy, Ngũ Giới, Từ Tâm Và Yểm Ly

Chuyên mục: Kinh Tạng

Phật Nói Kinh Công Đức Của Tam Quy, Ngũ Giới, Từ Tâm Và Yểm Ly

Đăng lúc: 10-11-2015 08:26:53 AM | Đã xem: 440 | Phản hồi: 0

Nghe như vầy: Một thời đức Phật ở tại vườn ông Cấp Cô Độc, rừng cây ông Kỳ Đà, thành Xá vệ. Bấy giờ đức Phật kể cho ông trưởng giả A Nan Bân Kỳ (Cấp Cô Độc) nghe:

Kinh Công Đức Xưng Tán Đại Thừa

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Công Đức Xưng Tán Đại Thừa

Đăng lúc: 06-11-2015 03:36:33 PM | Đã xem: 586 | Phản hồi: 0

Tôi nghe như vầy. Một thuở nọ, Đức Bạc Già Phạm, nơi điện công đức, an trú trong pháp giới tạng trang nghiêm, chỗ hành hoạt của chư Phật cùng chúng đại Thanh văn, đại Bồ tát không thể kể hết câu hội, và hàng trời người, A-tu-la v.v... đại chúng nhiều vô lượng, thứ tự vây quanh.

Kinh Bốn Pháp An Lạc

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Bốn Pháp An Lạc

Đăng lúc: 04-11-2015 08:57:06 AM | Đã xem: 677 | Phản hồi: 0

Nhìn thẳng cuộc sống hôm nay, hầu như mọi mặt đều tăng tốc, sự phát triển từ hình thức vật chất đến tâm lý tinh thần của con người.

Kinh Bát Phật Danh Hiệu

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Bát Phật Danh Hiệu

Đăng lúc: 02-11-2015 08:13:36 PM | Đã xem: 673 | Phản hồi: 0

Tôi nghe như vầy. Một thời, Đức Phật ở tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, nước Xá Vệ cùng chúng đại Tỳ kheo 1,250 vị câu hội, lại có chúng đại thừa Bồ Tát Ha Ma Tát 10,000 người cùng câu hội.

Ba Loại Bệnh Nhân, Kinh Tăng Chi Bộ

Chuyên mục: Kinh Tạng

Ba Loại Bệnh Nhân, Kinh Tăng Chi Bộ

Đăng lúc: 29-10-2015 08:16:55 AM | Đã xem: 669 | Phản hồi: 0

Nầy các Tỳ Kheo, có ba loại bệnh nhân mà chúng ta gặp trên thế giới. Ba loại bệnh nhân nầy là ba loại nào?

Kinh Nghĩ như thế nào?

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Nghĩ như thế nào?

Đăng lúc: 25-10-2015 07:58:51 PM | Đã xem: 619 | Phản hồi: 0

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Kusinara, tại khu rừng Baliharana. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo", --"Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

Kinh Nhất Dạ Hiền Giả

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Nhất Dạ Hiền Giả

Đăng lúc: 21-10-2015 08:52:09 AM | Đã xem: 713 | Phản hồi: 0

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". --"Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

Kinh Hoằng Ðạo Quảng Hiển Tam Muội - quyển 4 - phẩm 12

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Hoằng Ðạo Quảng Hiển Tam Muội - quyển 4 - phẩm 12

Đăng lúc: 17-10-2015 08:36:25 PM | Đã xem: 559 | Phản hồi: 0

11/ Phẩm Thọ Phong Bái

Kinh Hoằng Ðạo Quảng Hiển Tam Muội - quyển 4 - phẩm 11

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Hoằng Ðạo Quảng Hiển Tam Muội - quyển 4 - phẩm 11

Đăng lúc: 14-10-2015 03:54:56 PM | Đã xem: 613 | Phản hồi: 0

11/ Phẩm Thọ Phong Bái

Ảnh minh họa

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Hoằng Ðạo Quảng Hiển Tam Muội - quyển 4 - phẩm 10

Đăng lúc: 12-10-2015 11:21:51 AM | Đã xem: 593 | Phản hồi: 0

10/ Phẩm các pháp yếu

Kinh Hoằng Ðạo Quảng Hiển Tam Muội - quyển 4 - phẩm 9

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Hoằng Ðạo Quảng Hiển Tam Muội - quyển 4 - phẩm 9

Đăng lúc: 07-10-2015 08:03:38 PM | Đã xem: 634 | Phản hồi: 0

10/ Các phẩm pháp yếu

Các tin khác

1 2 3 ... 47 48 49  Trang sau
 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 39
  • Khách viếng thăm: 35
  • Thành viên online: 1
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 7683
  • Tháng hiện tại: 163921
  • Tổng lượt truy cập: 14407254