This is an example of a HTML caption with a link.

Kinh Bát Phật Danh Hiệu

Đăng lúc: Thứ hai - 02/11/2015 20:13 - Người đăng bài viết: Ban Quản Trị
Tôi nghe như vầy. Một thời, Đức Phật ở tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, nước Xá Vệ cùng chúng đại Tỳ kheo 1,250 vị câu hội, lại có chúng đại thừa Bồ Tát Ha Ma Tát 10,000 người cùng câu hội.
Kinh Bát Phật Danh Hiệu

Kinh Bát Phật Danh Hiệu

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn vì vô lượng vô số trăm ngàn vạn chúng đang vây quanh mà thuyết pháp.

Lúc bấy giờ, Tôn giả Xá Lợi Phất ở trong đại chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai phải, gối phải chấm đất, chấp tay hướng Phật mà bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con có lòng nghi, nay muốn xin hỏi, kính mong Như Lai, thương xót chúng sanh vì con giải nói.”

Lúc bấy giờ, Thế Tôn bảo Xá Lợi Phất: “Này thiện nam tử, nếu có lòng nghi, tuỳ nơi ông hỏi, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói.”

Bấy giờ, Xá Lợi Phất được Phật cho phép, hứa giải lưới nghi, vui mừng hớn hở, liền bạch Phật rằng: “Thế Tôn, có Chư Phật Thế Tôn trong mười phương hiện nay, do nguyện lực xưa mà thường vì chúng sanh, hiện đang thuyết pháp chăng? Chư Như Lai ấy có danh hiệu là gì? Nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhơn muốn được trì tụng danh hiệu Chư Phật ấy, hoặc đọc, hoặc nghe, cũng như biên chép; nhờ công đức nầy liền được bất thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, không chỗ khuyết giảm, cho đến đạo Vô thượng Chánh Chân và mau chóng thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề chăng?”

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo ngài Xá Lợi Phất: “Lành thay! Lành thay! Thiện nam tử, điều ông hỏi đây thật khéo biện tài, vì làm lợi ích lớn cho vô lượng chúng sanh trong đời sau, từ bi thương xót tất cả trời người mà hỏi Như Lai ý nghĩa thâm sâu này. Cho nên, nay ông nghe kĩ, giữ gìn, khéo nhớ nghĩ lấy. Ta nay vì ông phân biệt giải nói.”

Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Dạ, thưa Thế Tôn! Con nguyện muốn nghe.”

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Xá Lợi Phất:

“Thiện nam tử, từ đây về phương đông, trải qua một hằng hà sa thế giới có một cõi Phật tên là Nan Hàng Phục. Trong quốc độ ấy có Phật Thế Tôn hiệu là Thiện Thuyết Xưng Công Đức Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, hiện đang bây giờ vì các đại chúng thuyết vi diệu pháp.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, từ đây về phương đông, trải qua hai hằng hà sa thế giới có một cõi Phật tên là Vô Chướng Ngại. Trong quốc độ ấy có Phật Thế Tôn hiệu là Nhân Đà La Tướng Tràng Tinh Vương Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, hiện đang bây giờ cũng vì đại chúng thuyết vi diệu pháp.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, từ đây về phương đông, trải qua ba hằng hà sa thế giới có một cõi Phật tên là Ái Nhạo. Trong quốc độ ấy có Phật Thế Tôn hiệu là Phổ Quang Minh Công Đức Trang Nghiêm Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, hiện đang bây giờ cũng vì đại chúng thuyết vi diệu pháp.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, từ đây về phương đông, trải qua bốn hằng hà sa thế giới có một cõi Phật tên là Phổ Nhập. Trong quốc độ ấy có Phật Thế Tôn hiệu là Thiện Đấu Chiến Nan Hàng Phục Siêu Việt Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, hiện đang bây giờ cũng vì đại chúng thuyết vi diệu pháp.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, từ đây về phương đông, trải qua năm hằng hà sa thế giới có một cõi Phật tên là Tịnh Tụ. Trong quốc độ ấy có Phật Thế Tôn hiệu là Phổ Công Đức Minh Trang Nghiêm Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, hiện đang bây giờ cũng vì đại chúng thuyết vi diệu pháp.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, từ đây về phương đông, trải qua sáu hằng hà sa thế giới có một cõi Phật tên là Vô Độc Chủ. Trong quốc độ ấy có Phật Thế Tôn hiệu là Vô Ngại Dược Thụ Công Đức Xưng Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, hiện đang bây giờ cũng vì đại chúng thuyết vi diệu pháp.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, từ đây về phương đông, trải qua bảy hằng hà sa thế giới có một cõi Phật tên là Trắc Tắc Hương Mãn. Trong quốc độ ấy có Phật Thế Tôn hiệu là Bộ Bảo Liên Hoa Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, hiện đang bây giờ cũng vì đại chúng thuyết vi diệu pháp.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, từ đây về phương đông, trải qua tám hằng hà sa thế giới có một cõi Phật tên là Diệu Âm Minh. Trong quốc độ ấy có Phật Thế Tôn hiệu là Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Sa La Thụ Vương Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, hiện đang bây giờ cũng vì đại chúng thuyết vi diệu pháp.

“Này Xá Lợi Phất, cõi Phật của các Đức Phật Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác kia thanh tịnh không nhơ, không có năm trược, cũng không có ngũ dục. Chúng sanh trong ấy không có tâm dối gian, nịnh nọt, cũng không hành dục cùng với người nữ.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhơn nghe được danh hiệu của Chư Phật Thế Tôn ấy, khi đã nghe rồi, tự mình tu hành, thọ trì đọc tụng, lại vì người khác tuyên dương nói rõ, thiện nam tử cùng thiện nữ nhơn kia nếu đoạ trong ba đường ác thì thật không có chỗ ấy, chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp, phỉ báng thánh nhân.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhơn nghe được danh hiệu của Chư Phật Thế Tôn ấy, khi đã nghe rồi, tự mình tu hành, thọ trì đọc tụng, lại vì người khác tuyên dương nói rõ; người ấy tới khi chứng quả Bồ đề sanh ra chỗ nào cũng thường đầy đủ ngũ thông, lại được các Đà la ni, sáu căn đầy đủ không có thiếu khuyết, thường được hoan hỷ, lông thân xoay về bên phải.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhơn nghe được danh hiệu của Chư Phật Thế Tôn ấy, khi đã nghe rồi, tự mình tu hành, thọ trì đọc tụng, lại vì người khác tuyên dương nói rõ; những chúng sanh này khi ở chỗ nào, huyện quan ác tặc không thể gây hại, lửa không thể đốt, nước không thể trôi, rồng ác rắn dữ không thể làm hại; lúc đứng khi đi, sư tử, hổ lang, sài báo, dạ xoa, la sát, ác quỷ ác thần như Cưu bàn trà, cùng nhơn phi nhơn làm cho sợ hãi thì thật không thể có được, chỉ trừ tai ương đời trước.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, nếu có người nữ chán ghét thân nữ, nhớ nghĩ chuyên tâm, thọ trì đọc tụng danh hiệu Chư Phật Thế Tôn lại vì người khác phân biệt nói rõ; sau khi mạng chung mà còn thọ thân gái lại nữa thì thật không thể có được.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhơn trong đêm yên tĩnh tụng niệm danh hiệu Chư Phật thì chúng sanh này làm các công việc gì trong hiện đời đều chóng thành tựu, ngày càng tăng trưởng, không gặp chướng ngại.”

Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn rõ nghĩa trên mà nói kệ rằng:

“Nếu có các chúng sanh
Thọ trì danh hiệu Phật
Bỏ tất cả đường ác
Mau sanh vào cõi lành.
Thường ở trước Chư Phật
Nghe được Diệu pháp âm
Chứng đạo quả Vô Thượng
Tuỳ tâm mà cúng dường.
Tụng trì danh hiệu Phật
Quá ức ngàn vạn kiếp
Tất cả những phiền não
Thành tựu quả Bồ Đề.
Nếu ai trọn bảy ngày
Hay tụng danh hiệu Phật
Liền được mắt thanh tịnh
Có thể thấy Chư Phật.
Nếu nghe danh hiệu Phật
Người ấy liền thọ trì
Tuỳ nơi chỗ thọ sanh
Thường được người kính mến.
Tướng tốt, hình đoan chánh
Sanh vào nhà phúc lạc
Tâm luôn đại hỷ xả
Thông minh không buông lung.
Như có các người nữ
Nghe danh hiệu Phật nầy
Tự tụng vì người nói
Được phước không thể lường.
Cho đến lúc mạng chung
Liền bỏ thân người nữ
Được thọ thân nam tử
Đời đời luôn lợi căn.
Tụng trì danh hiệu Phật
Trong nhiều trăm ức kiếp
Hơi miệng thường thơm tho
Giống như hương chiên đàn.
Các Chư Phật Thế Tôn
Danh hiệu như thế ấy
Ai có thể tụng trì
Giữ tâm chớ buông lung.
Tụng trì danh hiệu Phật
Cha mẹ cùng anh em
Bao gồm các quyến thuộc
Trọn không khổ chia lìa.
Tụng trì danh hiệu Phật
Tất cả ma Ba tuần
Cùng quyến thuộc hắc ám
Trọn không thể não hại.
Ác độc không thể xâm
Đao gậy cùng lửa dữ
Bọn ác tặc ô quan
Tất thảy không thương tổn.
Tụng trì danh hiệu Phật
Trong ngàn ức số kiếp
Sanh vào hoa sen báu
Đủ uy tướng thần thông.
Thường ở trong hư không
Biến khắp không chỗ lường
Thấy các Phật độ khác
Người trong ấy thanh tịnh.
Chứng đạo Vô thượng rồi
Khắp vì các chủng loại
Chư Thiên cùng loài người
Làm chỗ về nương tựa.”

Đức Phật nói kinh này xong, trưởng lão Xá Lợi Phất cùng Trời, Rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, Nhơn và Phi nhơn v.v... tất cả đại chúng nghe Phật thuyết rồi hoan hỷ phụng hành.

Tác giả bài viết: Thích Hạnh Tuệ dịch
Từ khóa:

nghe như

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 116
  • Khách viếng thăm: 113
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 10043
  • Tháng hiện tại: 176623
  • Tổng lượt truy cập: 14121715