This is an example of a HTML caption with a link.

Kinh Lương Hoàng Sám - Chư hạnh pháp môn

Đăng lúc: Thứ hai - 07/09/2015 08:07 - Người đăng bài viết: Ban Quản Trị
Lại nguyện xin hết thảy chúng sanh trong bốn loài sáu đường khắp mười phương, từ khi phát nguyện nầy về sau, tất cả chúng sanh đều đầy đủ chư hạnh phàp môn:
Kinh Lương Hoàng Sám - Chư hạnh pháp môn

Kinh Lương Hoàng Sám - Chư hạnh pháp môn

- Muốn có lòng tin Tam bảo cương quyết thì có cung kính pháp môn.

- Muốn không lòng nghi ngờ thì có kiên cố pháp môn.

- Muốn đoạn sự sanh tâm làm ác thì có sám hối pháp môn.

- Muốn lời nguyện được thanh tịnh thì có niệm hối pháp môn.

- Muốn không hủy phá ba nghiệp thì có hộ thân pháp môn.

- Muốn tịnh bốn nghiệp thì có hộ khẩu pháp môn.

- Muốn tâm thanh tịnhthì có hộ ý pháp môn.

- Muốn nguyện vọng được đầy đủ thì có bồ đề pháp môn.

- Muốn tất cả không hại thì có bi tâm pháp môn.

- Muốn lập đức hóa độ thì có từ tâm pháp môn.

- Muốn không hủy báng người khác thì có hoan hỷ pháp môn.

- Muốn không khinh dể người khác thì có chí thành pháp môn.

- Muốn diệt ba đường ác thì có Tam bảo pháp môn.

- Muốn hoàn toàn không giả dối thì có chơn thật pháp môn.

- Muốn không lòng bỉ ngã thì xả hại pháp môn.

- Muốn không do dự thì có tâm bỏ sự ràng buộc pháp môn.

- Muốn diệt trừ đấu tránh kiện tụng thì có ý vô tránh pháp môn.

- Muốn tu hạnh bình dẳng thì có ứng chánh pháp môn.

Lại nguyện xin cho hết thảy chúng sanh đầy đũ vô lượng pháp môn sau nầy:

- Tâm xu hướng pháp môn là quán tâm như huyễn.

- Ý đoạn pháp môn là xả bỏ cội gốc bất thiện.

- Thần túc pháp môn là thân tâm đều khinh tiện.

- Tín căn pháp môn là nguyện không thối chuyển.

- Tấn căn pháp môn là không xả pháp lành.

- Niệm căn pháp môn là khéo tạo đạo nghiệp.

- Định căn pháp môn là nhiếp tâm vào chánh đạo.

- Huệ căn pháp môn là quán lý vô thường khổ, không v.v...

- Tín lực pháp môn là vượt hẳn oai thế của ma vương.

- Tấn lực pháp môn là một phen tới không bao giờ lui.

- Niệm lực pháp môn là chưa tằng bỏ quên thiện niệm.

- Định lực pháp môn là diệt các vọng tưởng.

- Huệ lực pháp môn là xoay vần qua lại (vận chuyển tư tưởng).

- Truy giác pháp môn là tích cực tu hành Phật đạo.

- Chánh định pháp môn là nhập được tam muội.

- Tịnh tánh pháp môn là không ưa tu theo các thừa giáo pháp khác.

Nguyện xin cho chúng sanh đều được một trăm lẻ tám pháp môn như vậy của Bồ tát ma ha tát; thanh tịnh Phật độ, khuyến hóa người xan tham, tật đố, thảy đều thoát khỏi tám nạn; thảy đều nhiếp phục được người tranh tụng, sân khuể; siêng làm các việc lành, khéo nhiếp phục người lười biếng; thảy đều được định ý thần thông, thâu nhiếp các loạn tưởng, không cho vọng động.

Đã phát nguyện về ý căn rồi, Đại chúng lại cùng nhau chí thành đảnh lễ quy y thế gian Đại từ bi phụ:

Nam mô Di Lặc phật

Nam mô Thích Ca Mâu ni Phật

Nam mô Pháp Thiên Kính Phật

Nam mô Đoạn Thế Lực Phật

Nam mô Cực thế Lực Phật

Nam mô Huệ Hoa Phật

Nam mô Kiên Am Phật

Nam mô An Lạc Phật

Nam mô Diệm Nghĩa Phật

Nam mô Ái Tịnh Phật

Nam mô Tàm Quý Nhan Phật

Nam mô Diệu Kế Phật

Nam mô Dục Lạc phật

Nam mô Lâu Chí Phật

Nam mô Dược vương Bồ tát

Nam mô Dược thượng Bồ tát

Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát

Nam mô Quán thế Âm Bồ tát

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin Tam bảo dủ lòng từ bi cứu hộ nhiếp thọ khiến các chúng sanh trong bốn loài sáu đường, khắp ba cõi, nhờ sức công đức nhân duyên phát tâm, phát nguyện của Đạo tràng sám hối nầy, đều đầy đủ phước đức trí huệ, nhờ sức thần thông mà được tùy tâm tự tại.
Từ khóa:

tất cả, đầy đủ

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 36
  • Khách viếng thăm: 34
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 3499
  • Tháng hiện tại: 180830
  • Tổng lượt truy cập: 14424163