This is an example of a HTML caption with a link.
Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 37 Phát nguyện hồi hướng thế cho chúng sinh

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 37 Phát nguyện hồi hướng thế cho chúng sinh

Đăng lúc: 13-08-2015 01:58:36 PM | Đã xem: 372 | Phản hồi: 0

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng đã phát tâm rồi, công việc sám hối đã xong. Thứ lại nên đem công đức nầy phát nguyện hồi hướng cho hết thảy chúng sanh. Vì sao vậy?

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 36 Lễ Phật thế người làm công quả ở chùa

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 36 Lễ Phật thế người làm công quả ở chùa

Đăng lúc: 11-08-2015 06:53:37 AM | Đã xem: 508 | Phản hồi: 0

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng lại chí thành đảnh lễ Tam bảo, khởi tâm từ bi, không phân biệt oán thân.

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 35 cảnh tỉnh vô thường

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 35 cảnh tỉnh vô thường

Đăng lúc: 09-08-2015 10:03:39 AM | Đã xem: 2789 | Phản hồi: 0

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng đã cùng nhau lễ Phật, sám hối phát nguyện thế cho hết thảy chúng sanh trong lục đạo rồi; bây giờ cần phải tỉnh ngộ vô thường.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 34 Vì sáu đường chúng sinh mà phát nguyện

Đăng lúc: 07-08-2015 02:16:52 PM | Đã xem: 539 | Phản hồi: 0

Chúng con ngày nay xin nhờ công đức nhân duyên lễ Phật, sám hối thế cho các vị Trời, các vị Tiên, Long thần, Bát bộ; nguyện xin cho hết thảy chúng sanh trong bốn loài sáu đường, khắp mười phương, tận hư không giới, cùng tận đời vị lai, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, không thọ thân hình cách lầm lạc, oan uổng, không chịu các khổ sở độc hại, không tạo năm tội nghịch, mười tội ác, không đọa vào ba đường ác nữa.

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 33 Lễ Phật thế các chúng sinh trong đường súc sinh

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 33 Lễ Phật thế các chúng sinh trong đường súc sinh

Đăng lúc: 05-08-2015 08:16:33 AM | Đã xem: 799 | Phản hồi: 0

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng lại chí thành đảnh lễ Tam bảo, nguyện khắp vì mười phương tận hư không giới hết thảy đường súc sanh trong bốn loài chúng sanh, hoặc lớn, hoặc nhỏ, dưới nước trên khô, giữa hư không; hết thảy súc sanh và quyến thuộc của tất cả chúng sanh ấy, ngày nay chúng con do sức của tâm bồ đề mà đảnh lễ quy y thế gian Đại từ bi phụ:

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 32 Lễ Phật thế các chúng sinh trong đường ngã quỷ

Đăng lúc: 03-08-2015 10:00:58 AM | Đã xem: 689 | Phản hồi: 0

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng lại chí thành đảnh lễ, nguyện vì mười phương tận hư không giới hết thảy thần ngã quỉ, ngã quỉ và quyến thuộc của ngã quỉ trong đường quỉ đói đem sức tâm bồ đề mà quy y thế gian Đại từ bi phụ:

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 31 Lễ Phật thế các chúng sinh trong các địa ngục...

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 31 Lễ Phật thế các chúng sinh trong các địa ngục...

Đăng lúc: 01-08-2015 08:36:30 AM | Đã xem: 606 | Phản hồi: 0

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng nguyện vì hết thảy chúng sanh trong các địa ngục cùng khắp mười phương tận hư không giới mà chí thành lễ Tam bảo.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 30 Lễ Phật thế các chúng sinh trong địa ngục đao binh v.v...

Đăng lúc: 30-07-2015 08:00:01 AM | Đã xem: 483 | Phản hồi: 0

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng lại chí thành đảnh lễ, nguyện vì hết thảy chúng sanh khắp mười phương, tận hư không giới, hiện đang chịu khổ trong các địa ngục:

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 29 Lễ Phật thế các chúng sinh trong địa ngục uống nước đồng sôi v.v...

Đăng lúc: 28-07-2015 07:57:46 AM | Đã xem: 468 | Phản hồi: 0

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng lại chí thành đảnh lễ Tam bảo, nguyện khắp vì hết thảy chúng sanh đọa địa ngục trong mười phương tận hư không giới.

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 28 Lễ Phật thế các chúng sinh trong địa ngục Khôi Hà, địa ngục Thiết Hoàn

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 28 Lễ Phật thế các chúng sinh trong địa ngục Khôi Hà, địa ngục Thiết Hoàn

Đăng lúc: 26-07-2015 07:44:04 AM | Đã xem: 376 | Phản hồi: 0

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng lại chí thành đảnh lễ Tam bảo nguyện xin vì những chúng sanh trong:

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 27 Lễ Phật thế các chúng sinh trong địa ngục A Tỳ

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 27 Lễ Phật thế các chúng sinh trong địa ngục A Tỳ

Đăng lúc: 24-07-2015 10:55:42 AM | Đã xem: 461 | Phản hồi: 0

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng nhận thấy từ phần quy y trở đi cho đến phần nầy về sau đều trình vạn pháp sai biệt, tội phước bất nhất, nhưng cũng rõ ràng như sáng và tối, tóm lại mà nói thì chỉ có thiện và ác mà thôi.

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 26 Lễ Phật thế Tứ chúng quá khứ

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 26 Lễ Phật thế Tứ chúng quá khứ

Đăng lúc: 21-07-2015 02:36:48 PM | Đã xem: 440 | Phản hồi: 0

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng lại hết lòng đảnh lễ Tam bảo.

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 25 Lễ Phật thế mười phương Tỳ kheo và Tỳ kheo ni

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 25 Lễ Phật thế mười phương Tỳ kheo và Tỳ kheo ni

Đăng lúc: 19-07-2015 02:24:38 PM | Đã xem: 422 | Phản hồi: 0

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng đã vì Hòa thượng A xà lê v.v...

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 24 Lễ Phật thế Sư truởng

Đăng lúc: 17-07-2015 09:00:09 AM | Đã xem: 575 | Phản hồi: 0

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng đã vì cha mẹ và bà con mà lễ Phật rồi. Thứ lại nên nghĩ đến ơn đức Sư trưởng. Vì sao vậy?

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 23 Lễ Phật thế Cha mẹ các đời trước

Đăng lúc: 15-07-2015 08:53:08 AM | Đã xem: 489 | Phản hồi: 0

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng hoặc có người cha mẹ mất sớm, không thể gặp lại, luống tưởng vậy thôi.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 22 Lễ Phật thế Cha mẹ

Đăng lúc: 13-07-2015 08:18:17 AM | Đã xem: 584 | Phản hồi: 0

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng kế lại nên nhớ nghĩ công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ; hoài thai bú mớm, ái trọng tình thâm, thà cha mẹ chịu nguy thân để con được yên ổn.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 21 Lễ Phật thế quyến thuộc của quốc chủ

Đăng lúc: 11-07-2015 08:58:20 AM | Đã xem: 380 | Phản hồi: 0

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng lại đầu thành đảnh lễ Tam bảo, nguyện vì quyến thuộc của quốc chủ và bá quan cùng quyến thuộc của bá quan mà quy y thế gian Đại từ bi phụ:

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 20 Lễ Phật thế cho nhân đạo, quốc vương

Đăng lúc: 09-07-2015 08:04:37 AM | Đã xem: 337 | Phản hồi: 0

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng đã cùng nhau nguyện vì chư Thiên, chư Tiên Long thần bát bộ mà lễ Phật rồi.

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 19 Lễ Phật thế ma vương

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 19 Lễ Phật thế ma vương

Đăng lúc: 07-07-2015 10:51:13 AM | Đã xem: 591 | Phản hồi: 0

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng lại chí thành đảnh lễ, năm vóc sát đất, nguyện vì đại ma vương, ngũ đế đại ma, cho đến đông tây nam bắc, tứ duy thượng hạ, tận hư không giới, hết thảy ma vương và bà con của ma mà quy y kính lễ . . . Nhất thế thế gian Đại từ bi phụ:

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 18 Lễ Phật thế các long vương

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Lương Hoàng Sám - Chương 18 Lễ Phật thế các long vương

Đăng lúc: 05-07-2015 09:10:53 AM | Đã xem: 470 | Phản hồi: 0

Ngày nay đại chúng đồng trong đạo tràng lại chí thành đảnh lễ, năm vóc sát đất, nguyện vì mười phương tận hư không giới hết thảy Long Vương nhiều không thể nghĩ bàn: Diệu Hóa Long Vương.

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 ... 47 48 49  Trang sau
 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 50
  • Khách viếng thăm: 47
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 901
  • Tháng hiện tại: 98103
  • Tổng lượt truy cập: 14558335