This is an example of a HTML caption with a link.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Phật Nói Kinh Pháp Đúng Pháp Sai

Đăng lúc: 23-12-2009 09:46:11 AM | Đã xem: 812 | Phản hồi: 0

Nghe như vầy: Một thời Phật ở tại rừng cây ông Kỳ Ðà, vườn Ông Cấp cô độc, nước Xá vệ. Bấy giờ đức Phật bảo các Tỳ kheo. Các Tỳ kheo thưa: “Dạ vâng”. Các Tỳ kheo theo đức Phật để nghe dạy. Ðức Phật dạy: “Các Tỳ kheo hãy lắng nghe ta nói. Có pháp hiền giả, cũng có pháp phi hiền giả. Hãy lắng nghe! Hãy lắng nghe cho kỹ, biết cho rõ, suy nghĩ điều này thật kỹ.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Phật Nói Kinh A Na Luật, Bát Niệm

Đăng lúc: 21-12-2009 10:21:38 AM | Đã xem: 805 | Phản hồi: 0

Nghe như vầy: Một thời Phật ở dưới cây Cầu sư, núi Thệ Chi. Hiền giả A na luật ngồi thiền bên bờ đầm vắng, tư duy : “Ðạo pháp là thiểu dục. Ða dục không phải là đạo pháp. Ðạo pháp là tri túc. Không nhàm chán, không phải là đạo. Ở ẩn là đạo pháp, ưa thích đồ chúng không phải là đạo.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Phổ Môn

Đăng lúc: 19-12-2009 09:58:05 AM | Đã xem: 897 | Phản hồi: 0

Bấy giờ, Bồ Tát Vô Tận Ý liền từ tòa ngồi đứng dậy, chễ áo vai hữu, chắp tay hướng lên bạch Phật rằng: “Lạy đức Thế Tôn! Bồ Tát Quán Thế Âm do nhân duyên gì được tên là Quán Thế Âm ? ”. Đức Phật bảo Bồ Tát Vô Tận Ý: “Thiện nam tử ! Nếu có vô lượng trăm nghìn vạn ức chúng sinh chịu mọi khổ não, nghe được danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, một lòng xưng niệm danh hiệu Bồ Tát, tức thì Bồ Tát Quán Thế Âm quán sát giọng tiếng kêu cầu ấy, độ cho họ đều được giải thoát.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Phật Nói Kinh Mười Vị Cư Sĩ Người Bát Thành

Đăng lúc: 17-12-2009 10:20:49 AM | Đã xem: 794 | Phản hồi: 0

Nghe như vầy: Một thời các Tỳ kheo thượng tôn ở trong Kê viên thành Ba La Lê Phất Ðô Lô, lúc đức Thế Tôn nhập Niết bàn không bao lâu. Bấy giờ có mười vị cư sĩ, người Bát Thành, có nhiều tiền của đi đến Ba La Lê Phất Ðô Lô để sinh sống. Khi ấy mười vị cư sĩ ở Bát Thành mang tiền tài đồ vật để buôn bán, bán hết rồi nên rất hoan hỷ, khi được tài lợi rất hoan hỷ, trong lòng vô cùng sung sướng.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Phật Nói Kinh Bệ Ma Túc

Đăng lúc: 12-12-2009 10:45:43 AM | Đã xem: 895 | Phản hồi: 0

Nghe như vầy: Một thời Bạt Già Bà ở tại rừng cây ông Kỳ Ðà, vườn ông Cấp Cô Ðộc, thành Xá vệ. Bấy giờ Bệ Ma Túc người theo học thuyết khác, sau giờ ngọ thong thả đi đến chỗ đức Thế Tôn, đến xong bạch đức Thế Tôn rằng:

Chuyên mục: Kinh Tạng

Phật Nói Kinh Khổ Ấm Nhân Sự

Đăng lúc: 10-12-2009 02:58:59 PM | Đã xem: 777 | Phản hồi: 0

Nghe như vầy: Một thời Bà Già Bà ở trong vườn Ni Câu Lâu, thành Ca Duy La Bà, Thích Ky Ðề (dòng sát Ðế Lợi). Bấy giờ Thích Ma Ha Năng Cừ, sau buổi trưa thung dung đi đến chỗ đức Thế Tôn. Khi đến xong đảnh lễ dưới chân đức Thế Tôn, ngồi qua một bên.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Kim Cang Thọ Mạng

Đăng lúc: 08-12-2009 10:03:41 AM | Đã xem: 1157 | Phản hồi: 0

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ, Phật ở bên sông Tăng già, với các Tỳ-Kheo và đại Bồ-Tát cùng vô lượng đại chúng trời người đến hội họp. Lúc bấy giờ, Ðức Thế Tôn bảo bốn vị Thiên Vương hàng Tỳ-Sa-Môn rằng:

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Bách Dụ - Phú ông cất lầu

Đăng lúc: 04-12-2009 07:39:29 PM | Đã xem: 897 | Phản hồi: 0

Thuở xưa có một người nhà giàu rất ngu si, không biết việc gì cả. Một hôm chàng đi đến nhà một phủ ông khác, đó là một nhà lầu ba tầng, xinh đẹp không đâu bằng, lòng chàng rất ham thích và tự nghĩ:

Chuyên mục: Kinh Tạng

Phật Thuyết Bảo Hiền Đà Ra Ni Kinh

Đăng lúc: 02-12-2009 08:29:20 PM | Đã xem: 2552 | Phản hồi: 0

Như thật tôi nghe: Một thời Phật ở tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc, cùng các vị đại Bồ-tát chúng đều câu hội đầy đủ. Bấy giờ có đại Dạ-xoa chủ tên là Bảo Hiền, đi đến chỗ Phật, đến rồi đầu mặt lễ chân Phật, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: “Kính bạch Thế tôn, con có Đại bí mật Tâm đà-ra-ni muốn được tuyên nói, cúi xin Thế tôn thương xót che chở.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Phật Nói Kinh Tối Thượng Ý Đà Ra Ni

Đăng lúc: 30-11-2009 09:55:59 AM | Đã xem: 867 | Phản hồi: 0

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại Tinh Xá Ngưu Đầu Chiên Đàn trong thành Cứu Cáp cùng với chúng Đại Tỳ Khưu đến dự với tám Bộ Trời Rồng cung kính vây quanh chiêm ngưỡng rồi trụ.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Phật Nói Kinh Tôn Thượng

Đăng lúc: 28-11-2009 08:06:29 AM | Đã xem: 854 | Phản hồi: 0

Nghe như vầy: Một thời Bạt Già Bà ở tại vườn Cấp Cô Ðộc, rừng cây Kỳ Ðà, thành Xá vệ. Bấy giờ tôn giả Lô Da Cường Kỳ ở tại Thích Kỳ Sấu, trong hang A Luyện Nhã. Khi ấy tôn giả Lô Da Cường Kỳ sáng sớm thức dậy, ra khỏi hang động rồi đến chỗ đất trống để bày giường dây, trải tọa cụ xong ngồi kiết già.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Phật Nói Kinh Vua Đại Chánh Cú (Quyển Thượng)

Đăng lúc: 25-11-2009 02:32:51 PM | Đã xem: 847 | Phản hồi: 0

Tôi nghe như vầy : Một thời tôn giả Ðồng tử Ca Diếp ở nước Câu Tát La, tuần tự du hành dừng chân ở trong vườn Lộc dã của rừng Thi Lợi Sa phía Bắc của đại thành Thi Lợi Sa. Bấy giờ có vị vua tên là Ðại Chánh Cú, đóng đô ở thành Thi Lợi Sa.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Phật Nói Kinh Bát Quan Trai

Đăng lúc: 23-11-2009 11:25:55 AM | Đã xem: 1402 | Phản hồi: 0

Nghe như vầy: Một thời Bạt Già Phạm ở tại rừng cây ông Kỳ Ðà, vườn ông Cấp Cô Ðộc, nước Xá Vệ. Bấy giờ đức Thế Tôn bảo các Tỳ kheo: -Nay ta sẽ nói Bát quan trai của bậc Thánh. Hãy lắng nghe! Hãy lắng nghe! Khéo suy nghĩ, nay ta sẽ nói.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Phật Nói Kinh Trang Nghiêm Vương Đà La Ni Chú

Đăng lúc: 20-11-2009 09:48:03 AM | Đã xem: 888 | Phản hồi: 0

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm ngự tại núi Bố Đát Lạc Ca (Potalaka) vì các Người, Trời, tất cả Đại Chúng diễn nói Pháp Yếu, quán khắp mười phương dùng âm thanh màu nhiệm bảo Quán Tự Tại với Diệu Cát Tường Bồ Tát rằng:

Chuyên mục: Kinh Tạng

Phật Nói Kinh Luân Vương Thất Bảo

Đăng lúc: 18-11-2009 10:17:05 AM | Đã xem: 802 | Phản hồi: 0

Nghe như vầy: Một thời Phật ở tại nước Xá Vệ cùng đông đủ chúng đại Bí sô. Bấy giờ đức Phật bảo các Bí sô: - Các ngươi nên biết, có Sát Ðế Lợi Ðại Quán Ðảnh Vương, đã thọ pháp quán đảnh, được địa vị luân vương, oai đức tự tại được mọi người tôn trọng.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Phật Nói Kinh Cổ Lai Thế Thời

Đăng lúc: 16-11-2009 03:34:12 PM | Đã xem: 773 | Phản hồi: 0

Nghe như vầy: Một thời Phật du hóa tại Tiên nhân Lộc xứ ở Ba La Nại. Bấy giờ các Tỳ kheo sau khi đã ăn xong, hội tại giảng đường để cùng nhau nghị luận rằng: – Giả sử có một trưởng giả thực hành bình đẳng. Có vị Tỳ kheo tịnh giới, phụng hành giới chơn chánh, đi vào nhà vị trưởng giả ấy để khất thực, so với người được một trăm cân vàng, cái nào thù thắng hơn?

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Vô Tự Bảo Khiếp

Đăng lúc: 13-11-2009 09:09:48 AM | Đã xem: 916 | Phản hồi: 0

Tôi nghe như vầy ! Một thời đức Thế Tôn trú trong núi Kỳ Xà Quật ở thành Vương Xá. Bấy giờ có vô lượng trăm ngàn vạn ức Bồ tát vây quanh Như Lai, đều là bậc đại trí, phương tiện quyền xảo, dõng mãnh tinh tấn, pháp môn Vô Tự thông đạt hoàn hảo, thanh tịnh thị xứ, phi xứ, tàm quí thoát khỏi sự che lấp ràng buộc, điều phục các căn bằng ngà từ bi.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Phật Nói Kinh Nước Sông Hằng

Đăng lúc: 11-11-2009 08:14:32 PM | Đã xem: 899 | Phản hồi: 0

Nghe như vầy: Một thời Phật cùng đại Tỳ kheo tăng, các Bồ tát đại đệ tử đồng đi đến sông Hằng, chư thiên, nhân dân, quỷ, thần, rồng, người, không phải người và những vị mới phát đạo ý nhiều vô số, tất cả đều cầm hoa hương, kỹ nhạc đi theo sau Phật.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Phật Nói Kinh Con Của Bà La Môn Mạng Chung Thương Nhớ Không Nguôi

Đăng lúc: 09-11-2009 10:30:07 AM | Đã xem: 816 | Phản hồi: 0

Nghe như vầy: Một thời Bà già Bà ở tại rừng cây ông Kỳ Ðà, vườn ông Cấp Cô Ðộc, nước Xá vệ. Bấy giờ có một Bà la môn khác có một người con bị chết, ông thương nhớ không nguôi. Khi con chết, ông không thể ăn, không thể uống, không mặc y phục, cũng không xoa hương vào người nữa. Ông chỉ đến gò mả để khóc lóc. Ông khóc lóc vì nhớ lại lúc bồng bế đứa con trên tay. Khi ấy Bà la môn từ từ đi đến chỗ đức Thế Tôn.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Phật Thuyết Kinh Thậm Thâm Đại Hồi Hướng

Đăng lúc: 06-11-2009 08:35:02 AM | Đã xem: 783 | Phản hồi: 0

Tôi nghe như vầy ! Một thời đức Phật cùng với tám ngàn chúng đại Tỳ kheo trú ở vườn Cấp Cô Ðộc, Kỳ Thọ, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Thế Tôn vì đại chúng xung quanh trước sau mà thuyết pháp. Trong hội chúng đó có một vị Bồ tát, hiệu là Minh Thiên, rời chỗ ngồi đứng dậy, bày vai áo bên phải, gối phải sát đất, chắp tay cung kính bạch Phật:

  Trang trước  1 2 3 ... 46 47 48 49  Trang sau
 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 37
  • Khách viếng thăm: 34
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 777
  • Tháng hiện tại: 97979
  • Tổng lượt truy cập: 14558211