This is an example of a HTML caption with a link.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Phật Thuyết Kinh Đệ Tử Chết Rồi Sống Lại

Đăng lúc: 04-11-2009 08:11:49 AM | Đã xem: 852 | Phản hồi: 0

Nghe như vầy ! Một thời đức Phật cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ kheo và một vạn hai ngàn vị Bồ tát ở tại vườn Cấp Cô Ðộc, cây Kỳ Ðà. Ðệ tử đủ thần túc năm trăm vị.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Phật Nói Kinh Đỉnh Sinh Vương Cố Sự

Đăng lúc: 02-11-2009 10:45:04 AM | Đã xem: 768 | Phản hồi: 0

Nghe như vầy: Một thời Bạt Già Bà ở tại rừng cây ông Kỳ Ðà, vườn ông Cấp Cô Ðộc, nước Xá Vệ. Bấy giờ tôn giả A Nan ở một mình tại một nơi thanh vắng, liền nghĩ như vầy: “Cho đến (lúc chết), lòng tham dục, nhiễm trước vẫn còn tàng trữ, không có nhàm tởm, biết đủ đối với lòng tham dục”.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Phật Nói Kinh Dụ Mũi Tên

Đăng lúc: 30-10-2009 10:00:24 AM | Đã xem: 912 | Phản hồi: 0

Nghe như vầy: Một thời Bạt Già Bà ở tại vườn ông Cấp Cô Ðộc, rừng cây ông Kỳ Ðà, thành Xá Vệ. Bấy giờ tôn giả Ma La Cưu Ma La một mình ở chỗ vắng vẻ sanh ra ý nghĩa như vầy:

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Thọ Trì Danh Hiệu Bảy Đức Phật Sinh Ra Công Đức

Đăng lúc: 28-10-2009 10:04:09 AM | Đã xem: 763 | Phản hồi: 0

Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ, đức Bạt-Già-Phạm ngự tại vườn Cấp Cô Độc, rừng Thệ Đa, thuộc thành Thất La Phiệt cùng với đông đủ vô lượng vô số Thanh văn và Đại Bồ-tát cùng tất cả đại chúng trời, người, A-tố-lạc.v.v... vây quanh trước sau.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Phật Nói Kinh Năm Thiên Sứ Của Vua Diêm La

Đăng lúc: 26-10-2009 08:58:44 AM | Đã xem: 725 | Phản hồi: 0

Nghe như vầy: Một thời Phật ở tại vườn ông Cấp Cô Ðộc, rừng cây ông Kỳ Ðà, nước Xá Vệ. Ðức Phật bảo các Tỳ kheo: - Hãy khéo lắng nghe và ghi nhớ! Ta dùng thiên nhãn suốt thấy mọi người lúc sống lúc chết đi đến đường thiện, đường ác, hoặc có người xấu ác, hoặc có người dõng mãnh, hoặc có người khiếp nhược, hoặc sanh đường thiện, hoặc sanh đường ác.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Phật Nói Kinh Tám Đức Của Biển

Đăng lúc: 24-10-2009 07:16:15 AM | Đã xem: 811 | Phản hồi: 0

Nghe như vầy: Một thời Phật du hóa bên bờ sông Thời Tại, nước Vô Thắng. Thường lệ vào ngày thứ mười lăm Ngài nói giới kinh cho các sa môn nghe, nhưng bây giờ cũng vào ngày này thì Ngài lại ngồi im lặng thật lâu chẳng nói. Tôn giả A Nan sửa lại y phục, quỳ xuống thưa rằng:

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Vô Lượng Thọ (Quyển Hạ)

Đăng lúc: 22-10-2009 08:53:22 AM | Đã xem: 728 | Phản hồi: 0

Ðức Phật bảo A Nan: Nếu có chúng sinh nào sinh vào cõi ấy, đều trụ vào chánh định. Vì sao vậy? Vì trong nước của Ðức Phật ấy không có tà kiến và bất định. Mười phương chư Phật Như Lai nhiều như cát sông Hằng, đều cùng khen ngợi công đức oai thiêng của Ðức Phật Vô Lượng Thọ chẳng thể nghĩ bàn.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Vô Lượng Thọ (Quyển Thượng)

Đăng lúc: 20-10-2009 08:59:25 AM | Đã xem: 837 | Phản hồi: 0

Tôi nghe như vầy: Một thời, Ðức Phật trụ trong núi Kỳ Xà Quật thuộc thành Vương Xá, cùng với một vạn hai ngàn vị Ðại Tỉ Khưu. Những vị đó đều là bậc Ðại Thánh đã đạt được phép thần thông. Các vị ấy tên là: Tôn giả Liễu Bản Tế, Tôn giả Chính Nguyện, Tôn giả Chính Ngữ, Tôn giả Ðại Hiệu, Tôn giả Nhân Hiền, Tôn giả Ly Cấu.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Hiền Nhân

Đăng lúc: 17-10-2009 07:49:14 AM | Đã xem: 713 | Phản hồi: 0

Tôi đã nghe: Hồi ấy, Phật còn lưu trú tại nước Xá-Vệ với một ngàn hai trăm năm mươi vị khất sĩ. Cư sĩ Tu Đạt ngày ngày thân hành phụng sự Phật. Ông vâng lời Ngài giữ năm giới: không sát hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Vốn là một người hiểu đạo đúng đắn, ông hay ưa bố thí, cứu giúp kẻ bần cùng khốn khổ, nên người ta tặng cho ông cái tên Cấp Cô Độc, nghĩa là nuôi giúp những kẻ cô độc, khốn cùng.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức

Đăng lúc: 15-10-2009 09:19:05 AM | Đã xem: 741 | Phản hồi: 0

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ, đức Bạt Già Phạm đi châu du giao hóa các nước, đến thành Quảng Nghiêm, ở nghĩ dưới cây Nhạc AÂm cùng với tám ngàn vị Ðại Bồ Tát, các hàng Quốc Vương, đại thần, bà la môn, các hàng cư sĩ, thiên long bát bộ cùng nhơn, phi nhơn, cả thảy đại chúng nhiều vô lượng, đồng vây quanh Phật cung kính thỉnh Ngài thuyết pháp.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Đức Phật Nói Về Hương Giới Đức

Đăng lúc: 13-10-2009 09:08:25 AM | Đã xem: 728 | Phản hồi: 0

Tôi nghe như vầy; một hôm Đức Phật du hóa tại vườn ông Cấp Cô Độc, rừng cây Thái tử Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Lúc ấy, Hiền giả A Nan một mình ở nơi yên tĩnh suy nghĩ; ở đời có ba loại hương: Một là hương của rễ, hai là hương của cây, ba là hương của hoa. Ba loại hương này bay theo chiều gió, không thể bay ngược lại. Có loại hương nào vừa bay theo gió, vừa bay ngược gió hay không ?

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Đại Thừa Bảo Nguyệt Đồng Tử Vấn Đáp

Đăng lúc: 11-10-2009 07:14:23 PM | Đã xem: 869 | Phản hồi: 0

Tôi nghe như vầy: Một thời Phật ngự tại núi Linh Thứu, nơi thành Vương Xá cùng với chúng đại Bí-sô năm vạn năm ngàn ức, nhất tâm hành hạnh Bồ-đề. Bồ-tát Vô Năng Thắng,.v.v... tám vạn trăm ngàn vô số ức na-do-đa ; các trời, người, v.v... trăm ngàn na-do-đa.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Công Đức Tin Phật

Đăng lúc: 04-10-2009 09:20:44 AM | Đã xem: 810 | Phản hồi: 0

Tôi nghe như vầy: Một thời Phật tại thành A nô ca, trong vườn Yêm La cùng với đông đủ đại chúng. Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất đúng giờ khất thực, nên đắp y ôm bát vào thành A nô ca, thứ lớp khất thực xong, trở về chỗ ở của mình, xếp y rửa chân, trải tòa ngồi thọ thực.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Phật Nói Kinh Anh Võ

Đăng lúc: 01-10-2009 08:25:31 AM | Đã xem: 859 | Phản hồi: 0

Nghe như vầy: Một thời Bạt Già Bà ở tại rừng cây ông Kỳ Ðà, vườn ông Cấp Cô Ðộc, thành Xá vệ. Bấy giờ đức Thế Tôn sáng sớm thức dậy, mặc y phục, mang bát vào thành Xá vệ để khất thực. Trong khi đi khất thực ở thành Xá vệ, đến nhà của Anh Võ Ma Lao Ðâu La Tử.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Di Lặc Hạ Sinh Thành Phật

Đăng lúc: 29-09-2009 01:33:08 PM | Đã xem: 946 | Phản hồi: 0

Tôi nghe như vầy: Một thời đức Như Lai ở trên đỉnh núi Linh Thứu, thành Vương Xá cùng đại chúng Bí-sô. Tôn giả Xá Lợi Phất là bậc đại trí, bậc tướng đệ nhất về giáo pháp trong hàng đệ tử Phật.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Dụ Con Kiến

Đăng lúc: 27-09-2009 05:17:20 PM | Đã xem: 924 | Phản hồi: 0

Bấy giờ đức Thế Tôn phóng luồng hào quang lớn chiếu sáng rực rỡ xong, bảo các Bí sô rằng: -Các ngươi nên biết vào một thời có một bầy kiến, ban đêm thì bốc khói, ban ngày thì lửa cháy.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh A Di Đà

Đăng lúc: 25-09-2009 10:57:55 AM | Đã xem: 873 | Phản hồi: 0

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, cấp Cô Độc nước Xá-Vệ, cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội: đều là bậc A La Hán mọi người đều quen biết.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Trai Giới

Đăng lúc: 23-09-2009 07:19:28 AM | Đã xem: 885 | Phản hồi: 0

Nghe như vầy: Một thời Phật ở tại cung điện nhà của Thừa tướng, phía đông thành Xá Vệ. Mẹ của Thừa tướng tên là Duy Da, sáng sớm thức dậy tắm rửa, mặc áo tơ năm sắc, cùng các con, vợ đi ra để lạy dưới chân đức Phật rồi ngồi qua một bên. Ðức Phật hỏi Duy Da:

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Hiếu Tử

Đăng lúc: 19-09-2009 07:13:44 AM | Đã xem: 1001 | Phản hồi: 0

Đức Phật một hôm hỏi các Tỳ-khưu: “Này các Tỳ-khưu, cha mẹ sinh con, mười tháng mang thai, thân như trọng bệnh, tới ngày sinh sản, mẹ lo cha sợ, trong tình cảnh ấy, khó mói hết được. Sau khi sinh rồi, sê con chỗ ráo, mẹ nằm chỗ ướt. Tinh thành rất mực, huyết hóa thành sữa. Lau chùi tắm giặt, ăn mặc đầy đủ, dạy dỗ bảo ban, lễ biếu thày bạn, dâng cống quân trưởng. Mặt con tươi tỉnh, cha mẹ vui mừng, nếu con buồn rầu, lòng cha mẹ héo.

Chuyên mục: Kinh Tạng

Kinh Hạnh Phúc

Đăng lúc: 17-09-2009 09:25:54 AM | Đã xem: 847 | Phản hồi: 0

Như vầy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Savatthi, trong rừng Jeta, vườn Anathapindika. Có một thiên nhân, khi đêm gần tàn, với dung sắc thù thắng chiếu khắp rừng Jeta, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, kính lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên, thiên nhân ấy nói lên bài kệ trước Ðức Thế Tôn như sau:

  Trang trước  1 2 3 ... 47 48 49  Trang sau
 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 43
  • Khách viếng thăm: 38
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 1271
  • Tháng hiện tại: 98473
  • Tổng lượt truy cập: 14558705