This is an example of a HTML caption with a link.
Tư lương Tịnh độ

Chuyên mục: Tịnh Độ

Tư lương Tịnh độ

Đăng lúc: 29-05-2015 03:11:43 PM | Đã xem: 702 | Phản hồi: 0

Hành giả tu học pháp môn Tịnh Độ, tất yếu đầy đủ tư lương Tịnh Độ. Những gì gọi là tư lương? Tức tất yếu phẩm, có nghĩa chuẩn bị, tích tập thực phẩm.

Hướng dẫn cách nhiếp tâm niệm Phật để không loạn

Chuyên mục: Tịnh Độ

Hướng dẫn cách nhiếp tâm niệm Phật để không loạn

Đăng lúc: 23-05-2015 08:34:44 AM | Đã xem: 620 | Phản hồi: 0

Trong khi niệm Phật, từ một câu đến mười câu phải niệm cho phân minh, nhớ số phân minh. Niệm hết mười câu lại niệm từ một câu đến mười câu, chẳng được niệm hai mươi, ba mươi câu. Niệm câu nào nhớ câu nấy, chẳng được lần chuỗi, chỉ dựa vào tâm để nhớ.

Thật thà Niệm Phật có thể giải thoát sinh tử, khổ đau

Chuyên mục: Tịnh Độ

Thật thà Niệm Phật có thể giải thoát sinh tử, khổ đau

Đăng lúc: 21-05-2015 05:15:45 PM | Đã xem: 558 | Phản hồi: 0

Thật thà niệm Phật" tức miệng niệm tâm cũng niệm, đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật A Di Ðà. Khẩu niệm danh hiệu Ðức Phật A Di Ðà, thân hành trì theo hạnh của Ðức Phật A Di Ðà.

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 48 - hết

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 48 - hết

Đăng lúc: 19-05-2015 09:19:58 AM | Đã xem: 651 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 48: Nếu tâm đã quyết định được vãng sinh mà tha hồ tạo nghiệp cũng vẫn được vãng sinh ư?

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 47

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 47

Đăng lúc: 17-05-2015 08:43:32 PM | Đã xem: 625 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 47: Tôi nay hữu duyên được gặp pháp môn Tịnh độ, lại được nghe lời vàng ngọc khai thị của các đại sư, tâm hồ nghi đã hết.

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 46

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 46

Đăng lúc: 13-05-2015 10:43:23 AM | Đã xem: 774 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 46 : Có người hỏi rằng niệm Phật vãng sinh nhân ít mà quả nhiều, chẳng hợp với thuyết nhân quả lắm?

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 45

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 45

Đăng lúc: 11-05-2015 08:33:52 PM | Đã xem: 652 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 45: Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, đức Phật chỉ định các Đại Bồ tát, Đại A la hán nêu sự tu chứng viên thông của mình, trong đó có phép Niệm Phật tam muội của đức Đại Thế Chí và phép tu Nhĩ căn viên thông của đức Quán Thế Âm.

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 44

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 44

Đăng lúc: 09-05-2015 02:13:10 PM | Đã xem: 663 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 44: Lại hỏi tiếp rằng, nếu nói cõi Tây phương là Ly cấu Diệu cực Pháp thân, là Chân như bổn tánh thì nó phải thường hằng, vậy sao kinh nói sau khi đức Phật A Di Đà nhập diệt thì đức Quán Thế Âm lên thay, đức Quán Thế Âm nhập diệt thì đức Đại Thế Chí lên thay, rõ ràng đó là pháp hữu vi biến đổi sanh diệt chứ có phải thường hằng đâu?

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 43

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 43

Đăng lúc: 07-05-2015 06:52:32 PM | Đã xem: 610 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 43: Phật gồm đủ 3 nghĩa: Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nay nói cầu sanh Tịnh độ là về quả vị Phật, vốn chỉ có thể nói là Tự giác thôi, sao có thể đầy đủ ba ý trên?

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 42

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 42

Đăng lúc: 05-05-2015 08:12:52 AM | Đã xem: 612 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 42: Suy xét nơi muôn kinh thì chẳng có kinh nào có thuyết đới nghiệp vãng sinh như các kinh Tịnh độ cả, thật khiến tôi chưa hết nghi?

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 41

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 41

Đăng lúc: 03-05-2015 04:35:23 PM | Đã xem: 752 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 41: - Hỏi: Một đời tàn ác, khi lâm chung dùng mười niệm cũng được vãng sanh. Vậy thì bây giờ tôi buông theo duyên đời đợi lúc sắp chết sẽ niệm Phật, có được chăng?

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 40

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 40

Đăng lúc: 01-05-2015 08:21:56 AM | Đã xem: 710 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 40. Hỏi: Phương tu viên quán, pháp niệm duy tâm, dường như là hành môn của bậc thượng căn. Còn mười nguyện trong kinh Hoa Nghiêm, mười tâm trong kinh Bảo Tích, cũng là công dụng của bậc đại trí.

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 39

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 39

Đăng lúc: 29-04-2015 07:51:16 AM | Đã xem: 556 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 39: Niệm hồng danh đức A Di Đà, có thể tiêu trừ nghiệp vô minh tăm tối và được vãng sanh; sao có người xưng niệm mà vô minh vẫn còn, lại không mãn nguyện, là duyên cớ gì?

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 38

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 38

Đăng lúc: 27-04-2015 09:05:16 AM | Đã xem: 611 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 38: Đã rõ niệm Phật để làm nhân vãng sinh, nhưng chưa biết phải hiểu như thế nào? Phương pháp chân chánh niệm Phật ra sao?

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 37

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 37

Đăng lúc: 25-04-2015 07:56:28 AM | Đã xem: 686 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 37: Người tâm tán loạn niệm danh hiệu Phật thì chưa thành tựu quả Phật ngay (chỉ mới thành tựu Phật đạo). Còn người một đời niệm danh hiệu Phật, tại sao lại vãng sinh về cõi Tịnh?

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 36

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 36

Đăng lúc: 22-04-2015 09:15:41 AM | Đã xem: 529 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 36: Luận Nhiếp Đại Thừa cho đó là Biệt Thời. Nay kinh này dạy niệm Phật liền được vãng sinh thì thế nào?

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 35

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 35

Đăng lúc: 19-04-2015 02:46:56 PM | Đã xem: 631 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 35: Các đoạn kinh được trích dẫn chính thật do Phật nói, hoàn toàn không hư dối, nhưng chưa biết đó là pháp môn phương tiện hay là giáo lý rốt ráo?

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 34

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 34

Đăng lúc: 17-04-2015 07:29:18 PM | Đã xem: 668 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 34: Ngày nay cách Phật quá xa, hàng phàm ngu thấp kém, cần phải lễ sám Bồ-tát Địa Tạng, một vị Bồ-tát có duyên với chúng sinh ở cõi này, lẽ ra phải chuyên niệm danh hiệu Ngài và niệm Tam Bảo.

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 33

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 33

Đăng lúc: 15-04-2015 08:32:05 AM | Đã xem: 625 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 33: Muốn tu đạo lớn trước phải biết rõ nhân của khổ, truy xét nguồn gốc khổ đau đều do nghiệp ác mà khởi ra các cảnh ác. Ở cõi Sa-bà này không hiểu được lý tánh, lý tướng của chư Phật, nên tạo ra vô lượng vô biên nghiệp ác.

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 32

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 32

Đăng lúc: 13-04-2015 10:48:29 AM | Đã xem: 661 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 32: Căn cứ vào việc tu hành ngày nay, mọi người đều lấy học hỏi kinh điển làm tông thú, chỉ niệm danh hiệu đức Phật A-Di-Đà thì trở thành kiến chấp, lại chướng ngăn thánh đạo, không thoát khỏi luân hồi, tại sao không lìa bỏ pháp môn tu riêng này để tu học tất cả các hạnh?

1 2 3 ... 48 49 50  Trang sau
 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 39
  • Khách viếng thăm: 36
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 4446
  • Tháng hiện tại: 160684
  • Tổng lượt truy cập: 14404017