This is an example of a HTML caption with a link.

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 25

Đăng lúc: Thứ năm - 26/03/2015 19:54 - Người đăng bài viết: Ban Quản Trị
Nghi vấn thứ 25: A-Nan đã chứng quả Dự Lưu thường bị ma quấy phá, đức Phật sai Bồ-tát Văn-Thù đến cứu mà đạt được bổn tâm.
48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 25

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 25

Lại nữa, ma có thể hóa làm thân Phật thuyết pháp cho người, hàng Bồ-tát hạnh còn cạn mỏng đều không hay biết. Tôn giả Cúc-Đa tu tập đạt đến địa vị Vô Học thấy ma biến làm Phật, không biết mà quy y. Nay muốn quán tưởng Phật A-Di-Đà để đến khi lâm chung được thấy Phật. Đây đều là cảnh giới của ma làm sao nương được. Nếu như cảnh thấy đó là chân thật thì đúng là một liều thuốc hay, còn gặp phải ma thì chắc chắn rơi vào dòng tà. Khối ghi chưa trừ, rất mong được dung thông?

Lạm bàn: Thật ra nói về Ma vốn có bốn thứ: Thiên ma, Tử ma, Phiền não ma và Ngũ ấm ma.

Thiên ma là chỉ Ma Ba Tuần, vua cung trời thứ 6 Tha hoá Tự tại, do vì hưởng ngũ dục tối thắng tột bậc nên chẳng muốn ai thoát khỏi tầm kiểm soát của mình; do đó khi người tu đạt trình độ nhất định, đe doạ đến cung ma sẽ bị Thiên ma và thuộc hạ của ma quấy rối hòng phá hoại huệ mạng người tu.

Ngũ ấm ma: Ngũ ấm tức là Sắc ấm (xác thân vật chất), Thọ ấm (cảm thụ), Tưởng ấm (sự tưởng tượng), Hành ấm (suy nghĩ) và Thức ấm (phân biệt).

Tổ Ngẫu Ích nói: Chúng sinh là kiến giải sai lầm cảm vời ngũ ấm thô tệ. Kiến giải sai lầm chính là ma, nên ngũ ấm do nó cảm vời chính là nhà của nó nên gọi là Ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma xuất hiện do tâm tham đắm, tâm chấp trước bên trong cảm vời Thiên ma và thuộc hạ ma bên ngoài mà thành. Nhưng cũng phải tu đến mức khá cao mới vào phạm vi của Ngũ ấm ma.

Phiền não ma, tức là khi tu các phiền não cứ kéo lên không thể định tâm mà tu tập gây chướng ngại cho người tu.

Cuối cùng là Tử ma tức là cái chết, vì vốn đang tu hành tốt đẹp thì Tử ma ập đến, kiếp sau lại phải tu lại nên là sự chướng ngại rất lớn cho đường tu vậy.

Trước khi tu tập thì chẳng thấy có gì, nay lại thấy có quá nhiều khó khăn, ắt hẳn khiến người học Phật không khỏi băn khoăn do dự, không biết tu có găp phải ma sự không, nếu gặp thì biết ứng phó thế nào đây?

Quán kinh đã nói rõ: Chúng sinh phát tâm niệm Phật luôn được quang minh của Phật A Di Đà âm thầm nhiếp thu chẳng rời, lại được 25 đại Bồ tát vây xung quanh bảo vệ, hình dung ra thì giống như vòng kim cang của Tôn Ngộ Không bảo vệ Đường Tam Tạng khỏi Bạch Cốt Tinh vậy. Cũng lại giống như dao cắt nước, gió thổi ánh sáng, ma sự chẳng thể đến.

Chỉ trừ khi dùng Tà tâm, tà tín, tà nguyện mà niệm Phật, đó là tự thoát ra khỏi vòng bảo vệ, mời Phật và Bồ tát đi chỗ khác mà rước Ma vào nhà vậy.

Vậy nên nếu dùng tà tâm mà niệm Phật tu Chánh pháp thì Chánh cũng biến thành Tà, chỉ gieo được chút duyên giải thoát cho đời lâu xa về sau mà thôi.

Thế nào là Tà tâm? Chúng ma ưa thích sinh tử, ngũ dục. Dùng tâm mong cầu vật chất, cho đến mong được thần thông để hơn người, được người phụng sự cúng dường mà chẳng mong muốn giải thoát sinh tử thì đó đều là tâm Ma cả. Dùng tâm ấy mà niệm Phật tức là mời Ma vào nhà, chẳng những không được vãng sinh mà mang cả tai hoạ cho gia đình nữa. Cũng lại vì dùng Tà tâm niệm Phật nên chẳng được thụ hưởng pháp vị giải thoát nên dễ sinh tâm giải đãi, chán nản vậy.

Do vậy, khi gặp chướng ngại nên suy xét kỹ, khởi lên Chánh kiến dẹp trừ Tà niệm thì chướng ngại tự tiêu.

Đáp: Đấng Đại Giác phương tiện thị hiện thân tướng siêu việt, dù cho ma có giả hiện quấy nhiễu thì thì cũng khác biệt. Bởi trải qua nhiều kiếp siêng năng tu tập, nhân thì thù thắng tròn đầy, quả thì thành tựu vạn đức, tướng hảo siêu việt, tệ ma đâu có sánh bằng. Vì sao? Vì thân Như Lai như Tử ma kim, tướng hảo rực rỡ, sáng ngời như minh châu vượt hẳn muôn vạn mặt trời. Cho dù Ma vương có biến hiện cũng không thể có được tướng hảo như vậy. Những việc của kẻ hạ phàm làm sao sánh với bậc tôn quý. A-Nan đã ở trong hàng Thanh Văn mà thị hiện chứng quả Dự Lưu, nhưng theo thật hạnh thì Ngài đã chứng Sơ Địa từ lâu. Bởi nghĩ đến sau khi Đức Phật diệt độ, người tu hành thường bị ma phá hoại tịnh tâm, không sao chế phục được, cho nên thị hiện bị rơi vào lưới ma để thỉnh Phật cứu giúp. Thần chú đã tuyên làm nhân khởi mãi mãi lưu truyền về sau để người học phá ma chứ chẳng phải Thánh nhân, vì phàm phu mới mắc vào lưới ma.

Kinh Đại Phẩm ghi: “Ma biến làm Phật mê hoặc phàm phu, Bồ-tát ở giai vị thấp, không phân biệt được”. Đó là kinh Đại Phẩm chưa luận về nhân duyên khởi giáo phương tiện, còn trong hội Niết-Bàn, nhân hỏi mà thuyết pháp, Ca-Diếp hỏi rằng: “Làm sao biết được Phật thuyết hay ma Ba-tuần thuyết?” Đức Phật bảo Ca-Diếp: “Giống như kẻ trộm ban đêm đột nhập vào nhà. Nếu người giữ nhà biết được thì tên trộm liền rút lui”. Hành giả cũng vậy, đã vào ngôi nhà Phật pháp, được món ăn ngon, không nghĩ đến ma. Tôn nghi của Đức Phật thì trang nghiêm tuyệt diệu. Ma có đến che lấp sự thật, thì người tu Phật nên khéo phân biệt: Giữa chặng mày Đức Phật có tướng bạch hào, xoay về bên phải tạo thành vòng tròn, ngoài kín mà trong rỗng, ánh sáng chiếu khắp, rực rỡ tinh khiết, sáng sạch như lưu ly, dung nghi rạng ngời như ánh mặt trời. Nhục kế Ngài nhô cao, tóc xanh biếc, từng sợi từng sợi uyển chuyển xoay vòng về bên phải. Nếu thấy được những tướng hảo thù thắng ấy chính là thấy tôn nghi chân chánh của Đức Phật; nếu thấy tướng khác thì đều là ma.

Ngài Ưu-Ba-Cúc-Đa không nhận ra ma, bởi vì Ngài sinh sau thời Đức Phật, theo thứ tự truyền pháp thì Ngài làm Tổ thứ năm, thuyết pháp giáo hóa, độ rất nhiều chúng sinh. Một hôm Ma vương tuôn mưa hoa xuống pháp hội rối loạn tâm đại chúng, khiến cho tất cả không thể lãnh ngộ được. Chúng lại còn bố thí mũ báu để làm mê hoặc lòng người. Tôn giả rủ lòng thương xót, vui vẻ đón nhận, nhân đó nói với Ma vương rằng: “Ta vâng theo lời dạy của Đức Phật, biết nghĩa biết ân. Ngươi đã bố thí mũ báu cho ta, ta cũng có xâu chuỗi báu xin đáp tặng lại cho ngươi”. Thế rồi, Ngài đem ba loại tử thi là người, chó và rắn biến xâu chuỗi báu đeo vào trong cổ của Ma vương.

Ma Ba-tuần mừng rỡ nói: “Tôn giả Cúc-Đa thần lực siêu việt, giáo hóa chúng sinh, đã bước lên quả thánh. Vậy mà, bọn ma chúng ta dụ dẫn khiến ông ấy nhận mũ báu, lại còn dùng chuỗi ngọc đáp lễ. Cúc-Đa đã rơi vào lưới ma, đường ác tăng thêm, còn quyến thuộc của ta không bị hao tổn”. Nói xong, bọn chúng vô cùng vui mừng, liền kéo nhau trở về cung. Vừa đến cõi trời Tứ thiên vương, ngài Cúc-Đa bèn thâu nhiếp thần lực, chuỗi báu anh lạc lại biến thành tử thi, sình trướng hôi hám, máu mủ lan tràn. Ma Ba-tuần buồn bã không vất đi được, bèn đi khắp các cõi trời cầu xin trừ bỏ. Nhưng các vị trời đều nói: “Chúng tôi không có khả năng, Ưu-Ba-Cúc-Đa này là đệ tử của đức Thích-ca Như Lai. Vì các ngươi không biết mới cả gan quấy nhiễu, nên Ngài tạm dùng việc này để chiết phục thân tâm của ngươi, mau mau quy y Ngài để tránh khỏi tai họa”. Ma Ba-tuần bay xuống đến trước Thánh giả, năm vóc sát đất chí thành cầu xin sám hối. Tôn giả Cúc-Đa thương xót trừ bỏ các tử thi và nói rằng:“Ta sinh sau thời Phật, không gặp được Đức Như Lai. Ngươi có thể biến làm hình Phật cho ta chiêm ngưỡng được không?”

Ma liền vào trong khu rừng biến thành thân Phật. Ngài Cúc-Đa thấy vậy trải tòa đảnh lễ. Ma rất kinh sợ thưa rằng: “Đệ tử ngu muội, không dám trái lời Ngài dạy, tuy con biến làm Phật, nhưng vẫn còn ở trong trần tục, Tôn giả đảnh lễ, e rằng con mất vô lượng phước đức”. Tôn giả đáp: “Ta gần thì đảnh lễ tượng Phật, xa là cung kính đức Đại sư. Ngươi là ma không phải đối tượng để ta cung kính. Nay ngươi chớ lo, đừng lầm sợ mất phước!” Thế là, Ma vương vô cùng vui vẻ, xả bỏ các tạp hạnh, quy y Phật, Pháp, Tăng, đảnh lễ Ưu-Ba-Cúc-Đa rồi trở về cung, không còn xuất hiện nữa.

Như vậy, làm sao nghi ngờ nói ngài Ưu-Ba-Cúc-Đa không nhận ra ma? Giống như nhiều người tài giỏi trợ giúp một người thì kẻ hung ác không thể nào xâm hại được. Người tu hành cũng như vậy, khi đã niệm chí thành, quyết định sinh về cõi kia thì được mười phương chư Phật cùng trợ giúp, cho đến khi hết báo thân này, ma vẫn không thể nào nhiễu loạn được. Đức A-Di-Đà giáo hóa chúng sinh, chiếu ánh sáng từ bi để tiếp dẫn hữu tình, khiến họ lên được bến bờ an vui tối thượng, đừng sợ ma quấy nhiễu mà không tu nhân tốt đẹp!

Từ khóa:

nghi vấn

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 56
  • Khách viếng thăm: 52
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 3624
  • Tháng hiện tại: 180955
  • Tổng lượt truy cập: 14424288