This is an example of a HTML caption with a link.
48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 31

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 31

Đăng lúc: 11-04-2015 08:01:42 AM | Đã xem: 596 | Phản hồi: 0

1. Nghi vấn thứ 30: Chúng sinh bị trôi lăn trong sinh tử luân hồi chịu nhiều khổ não. Truy tìm nguyên do đều phát khởi từ ba tà độc.

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 30

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 30

Đăng lúc: 09-04-2015 02:31:00 PM | Đã xem: 605 | Phản hồi: 0

1. Nghi vấn thứ 30: Chúng sinh bị trôi lăn trong sinh tử luân hồi chịu nhiều khổ não. Truy tìm nguyên do đều phát khởi từ ba tà độc. Nay chuyên tâm niệm Phật, nguyện vãng sinh Tây Phương, tà độc càng tăng trưởng, há chẳng phải là kiến giải điên đảo ư?

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 29

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 29

Đăng lúc: 06-04-2015 03:40:47 PM | Đã xem: 650 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 29: Như luận Tịnh Độ nói người nữ, người thiếu căn và hàng Nhị Thừa đều không được vãng sinh. Nhưng kinh A-Di-Đà nói đều được vãng sinh Cực Lạc. Như thế cả hai kinh đều là Thánh giáo, tại sao mỗi kinh nói khác nhau?

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 28

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 28

Đăng lúc: 03-04-2015 08:06:45 AM | Đã xem: 673 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 28: Vãng sinh Tịnh Độ cần phải nhớ vào thiện lớn, hành trì đầy đủ các tịnh nghiệp mới được vãng sinh. Nếu chỉ niệm Phật suông như thế, làm sao vãng sinh Cực Lạc?

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 27

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 27

Đăng lúc: 01-04-2015 07:41:49 AM | Đã xem: 624 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 27: Nếu luận bàn rộng về quả vị Bất Thoái, phải nói đến công đức tu tập trong vạn kiếp, nhưng sao chỉ niệm Phật một đời, thậm chí chỉ mười niệm lúc sắp chết đều được đức Phật A-Di-Đà tiếp dẫn sinh về cõi Cực Lạc, chứng được Bất Thoái. Chỉ luận về công hạnh hẳn đã có sai khác như thế, thì làm sao phù hợp?

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 26

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 26

Đăng lúc: 30-03-2015 08:27:14 AM | Đã xem: 645 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 26: Tịnh Độ của Phật A-Di-Đà cách đây rất xa, cung trời Đâu-Suất của Phật Di-Lặc ở tại cõi Dục này, sao không nguyện sinh về Đâu-Suất, mà lại hướng về Tây Phương? Bỏ dễ cầu khó, há chẳng phải là trở ngại ư?

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 25

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 25

Đăng lúc: 26-03-2015 07:54:55 PM | Đã xem: 1011 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 25: A-Nan đã chứng quả Dự Lưu thường bị ma quấy phá, đức Phật sai Bồ-tát Văn-Thù đến cứu mà đạt được bổn tâm.

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 24

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 24

Đăng lúc: 25-03-2015 10:08:45 AM | Đã xem: 738 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 24: Theo kinh này, Đức Phật ca ngợi Vô Sinh là đặc biệt tối tôn, tối thắng trong các hành nghiệp, nhưng các kinh A-Di-Đà và Quán Vô Lượng Thọ thì lại khuyên vãng sinh Tây Phương, nhàm chán cõi Sa-bà, nguyện sinh cõi Tịnh.

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 23

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 23

Đăng lúc: 22-03-2015 08:11:35 AM | Đã xem: 669 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 23: Theo kinh này dạy, hễ niệm Phật thì chẳng có niệm phàm phu, chẳng xen niệm Kết Sử mới thành tựu Tịnh nghiệp.

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 22

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 22

Đăng lúc: 20-03-2015 06:23:09 PM | Đã xem: 678 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 22: Theo kinh này dạy, tu tập ở cõi Sa-bà hơn hẳn ở các phương khác. Vậy tại sao phải nhọc sức chuyên niệm A-Di-Đà, nguyện sinh về nước Cực Lạc, bỏ chỗ tốt tìm đến chỗ kém, hành nghiệp khó thành tựu. Hai con đường ấy, lấy bỏ thế nào, xin được giải bày chi tiết?

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 21

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 21

Đăng lúc: 18-03-2015 08:03:13 AM | Đã xem: 567 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 21: Theo kinh Phật Tạng, ngoài tâm thấy Phật đều cho là ma, Phật không phải thầy họ và nói họ chẳng phải đệ tử của Phật.

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 20

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 20

Đăng lúc: 16-03-2015 09:31:28 AM | Đã xem: 792 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 20: Kinh Kim Cang nói dùng hình sắc và âm thanh cầu Phật là tà đạo. Vậy, các kinh A-Di-Đà và kinh Quán Vô Lượng Thọ v.v…chỉ dạy quán thân tướng Phật và niệm danh hiệu Phật.

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 19

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 19

Đăng lúc: 14-03-2015 09:02:46 PM | Đã xem: 704 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 19:- Nay tôi quyết định cầu sanh Tây Phương, nhưng chưa biết phải làm những nghiệp gì, và lấy chi làm chủng tử để được sanh về Cực Lạc?

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 18

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 18

Đăng lúc: 13-03-2015 08:34:46 PM | Đã xem: 645 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 18: Thế giới Cực Lạc cách đây mười muôn ức cõi Phật, hạng phàm phu yếu kém làm sao có thể đi đến? Lại, trong luận Vãng Sanh nói: 'Người nữ, kẻ căn thiếu. Nhị thừa chủng không sanh.' Đã có lời ấy thì người nữ và kẻ sáu căn không toàn vẹn chắc là không được vãng sanh?

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 17

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 17

Đăng lúc: 11-03-2015 08:02:54 AM | Đã xem: 606 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 17: Chúng sanh từ vô thỉ đến giờ tạo vô lượng tội; đời nay lúc bé đến già, do không gặp thiện tri thức, lại gây thêm nhiều nghiệp ác.

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 16

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 16

Đăng lúc: 09-03-2015 03:55:50 PM | Đã xem: 620 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 16: Di Lặc Bồ Tát là bậc Nhứt Sanh Bổ Xứ [9], hiện ở cung trời Đâu Suất [10]; ngài sẽ kế vị đức Thích Ca mà thành Phật trong tương lai.

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 15

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 15

Đăng lúc: 07-03-2015 06:47:36 PM | Đã xem: 3502 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 15: Hàng cụ phược phàm phu được sanh về cõi Cực Lạc, giả sử phiền não ác kiến thường nổi lên thì làm sao được gọi là: 'Vượt hơn ba cõi, lên ngôi Bất Thối?'

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 14

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 14

Đăng lúc: 05-03-2015 06:54:45 AM | Đã xem: 561 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 14: Hàng cụ phược phàm phu nghiệp ác sâu dày, đầy đủ tất cả phiền não, dù có chút ít công đức tu hành, hoặc chướng vẫn chưa vơi được trong muôn một. Cõi Cực Lạc rất thanh tịnh trang nghiêm, còn siêu việt hơn tam giới. Thế thì hạng phàm phu ấy làm sao vãng sanh?

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 13

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 13

Đăng lúc: 01-03-2015 09:03:13 PM | Đã xem: 649 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 13: Mười phương đều có chư Phật và Tịnh Độ. Nếu vì lẽ chúng sanh ở cõi nầy tâm tánh trược loạn, niệm nhiều vị Phật e Tam Muội khó thành, tại sao người tu không tùy ý niệm một đức Phật, tùy nguyện cầu sanh về một Tịnh Độ nào khác, hà tất phải riêng niệm Đức A Di Đà cầu sanh về Cực Lạc?

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 12

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 12

Đăng lúc: 27-02-2015 02:37:38 PM | Đã xem: 690 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 12: Tất cả cõi Tịnh Độ của chư Phật ở mười phương công đức đều bình đẳng, pháp tánh cũng như vậy.

  Trang trước  1 2 3 ... 48 49 50  Trang sau
 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 54
  • Khách viếng thăm: 51
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 5045
  • Tháng hiện tại: 171625
  • Tổng lượt truy cập: 14116717