This is an example of a HTML caption with a link.

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 11

Đăng lúc: 22-02-2015 05:10:32 PM | Đã xem: 471 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 11: Thể của Pháp là không, xưa nay vẫn vô sanh và bình đẳng vắng lặng. Nếu bỏ Ta Bà cầu về Cực Lạc, há chẳng là trái lý ư? Lại trong Kinh nói: 'Muốn cầu về Tịnh Độ, trước phải tịnh tâm mình; tâm mình thanh tịnh, cõi Phật mới thanh tịnh.' Người cầu sanh Tịnh Độ, cũng chẳng là trái lý này?

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 10

Đăng lúc: 18-02-2015 06:41:06 PM | Đã xem: 486 | Phản hồi: 0

Nghi vấn 10: Chư Phật Bồ Tát lấy đại bi làm sự nghiệp. Vậy người đã phát tâm Bồ Đề, nếu muốn cứu độ chúng sanh, chỉ nên nguyện sanh trong ba cõi, ở nơi đời ngũ trược, vào ba đường ác mà cứu khổ cho các hữu tình.

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 9

Đăng lúc: 16-02-2015 07:58:09 AM | Đã xem: 463 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 9: Kinh Kim Cang nói: "Tất cả pháp hữu vi, như mộng, huyễn, bóng, bọt". Thế thì cảnh Ta Bà đã huyễn, mà cõi Cực Lạc cũng là huyễn. Sao không đi ngay vào bản tâm chân thật, còn cầu về cảnh huyễn làm chi?

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 8

Đăng lúc: 14-02-2015 02:29:51 PM | Đã xem: 402 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 8: Dù tin pháp Trì danh nhiếp thọ mọi căn cơ từ thượng trí tới hạ ngu, nhưng Tịnh độ lấy lâm chung làm kỳ hạn, như vậy làm sao biết chắc mình có được vãng sinh hay không?

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 7

Đăng lúc: 12-02-2015 10:44:25 AM | Đã xem: 494 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 7: Môn Tịnh độ là pháp cơ sở, chỉ để cho kẻ ngu dốt, căn trí thấp kém hành trì. Những người căn tính cao phải tu thiền hay duy thức mới hợp lý.

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 6

Đăng lúc: 10-02-2015 02:38:52 PM | Đã xem: 436 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 6: Dù tin trong thời gian ngắn tu pháp Trì danh có thể vãng sinh, nhưng lại nghi kẻ sơ tâm vào đạo gặp nhiều chướng duyên phải thối lui, làm sao có thể chỉ sinh về cõi đó mà được Bất thối, quyết định thành Phật được?

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 5

Đăng lúc: 06-02-2015 10:56:43 AM | Đã xem: 737 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 5: Dù tin pháp trì danh có thể vãng sinh, nhưng lại nghi rằng phải tu trì nhiều năm nhiều kiếp mới được thành tựu, làm sao chỉ niệm từ một đến bảy ngày mà được vãng sinh?

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 4

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 4

Đăng lúc: 04-02-2015 07:52:43 AM | Đã xem: 852 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 4 : Dù tin có thể sanh về cõi đó, nhưng lại nghi phải tu pháp môn kỳ diệu gì, và nhiều công hạnh mới có thể được; làm sao chỉ có tín nguyện trì danh lại có thể vãng sinh?

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 3

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 3

Đăng lúc: 02-02-2015 08:30:27 AM | Đã xem: 551 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 3: Tôi phàm phu tội chướng sâu nặng, làm sao đủ thiện căn phước đức sanh được về đó?

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 2

Đăng lúc: 31-01-2015 07:52:40 PM | Đã xem: 484 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 2: Làm sao có thể sinh được về cõi Tây Phương xa xôi như vậy?

Ảnh minh họa

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - 1

Đăng lúc: 29-01-2015 08:05:58 AM | Đã xem: 369 | Phản hồi: 0

Nghi vấn thứ 1. Cõi Tây phương Cực lạc có thật không?

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - Lời nói đầu

Chuyên mục: Tịnh Độ

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật - Lời nói đầu

Đăng lúc: 27-01-2015 11:03:22 AM | Đã xem: 587 | Phản hồi: 0

Ngài pháp sư Tịnh Không, một cao tăng đương thời có nói: "Kinh Phật muôn đời vẫn mới mẻ, thích ứng với mọi thời đại. Từ ba ngàn năm trước, những kinh điển được giảng tại Ấn Độ khiến cho người Ấn Độ thời ấy được thọ dụng.

Văn phát nguyện vãng sinh

Chuyên mục: Tịnh Độ

Văn phát nguyện vãng sinh

Đăng lúc: 24-01-2015 07:09:24 PM | Đã xem: 544 | Phản hồi: 0

Đệ tử chúng con, hiện là phàm phu, trong vòng sanh tử, tội chướng sâu nặng, luân chuyển sáu đường, khổ không nói được.

Muốn khỏi tam tai phải gấp niệm Phật

Chuyên mục: Tịnh Độ

Muốn khỏi tam tai phải gấp niệm Phật

Đăng lúc: 22-01-2015 08:22:12 AM | Đã xem: 600 | Phản hồi: 0

Tam Tai trong Tam Tạng Thánh giáo nói có hai thứ: 1- Đại tam tai, 2- Tiểu tam tai, nhưng đại tam tai ít nói đến, mà thường nói là tiểu tam tai. Với đề mục muốn khỏi tam tai trong bài này là chính nói về tiểu tam tai.

Mười thứ tín tâm

Chuyên mục: Tịnh Độ

Mười thứ tín tâm

Đăng lúc: 20-01-2015 08:30:23 AM | Đã xem: 439 | Phản hồi: 0

Muốn hết sạch sanh tử, tu hành Tịnh nghiệp thì nên phát mười thứ tín tâm; niệm niệm chẳng quên thì sẽ quyết sanh về Tịnh Ðộ, đắc bất thối chuyển.

Chuyên mục: Tịnh Độ

Khẩu quyết niệm Phật của Chư Tổ

Đăng lúc: 18-01-2015 05:38:30 PM | Đã xem: 584 | Phản hồi: 0

Khẩu quyết niệm Phật của Thảo Am thiền sư

Khởi nguyên của giáo lý Tịnh Độ trong Phật giáo Nguyên Thuỷ và Phật giáo Đai Thừa tại Trung Quốc

Chuyên mục: Tịnh Độ

Khởi nguyên của giáo lý Tịnh Độ trong Phật giáo Nguyên Thuỷ và Phật giáo Đai Thừa tại Trung Quốc

Đăng lúc: 16-01-2015 07:14:30 PM | Đã xem: 561 | Phản hồi: 0

"Niệm Phật, niệm Pháp niệm tăng, nhằm tự nhắc nhở mình, không làm các việc ác, siêng làm các việc lành,tâm luân hướng thượng. Khi nhớ nghĩ đến ba điều cao thượng trên, các tâm lý bất thiện như tham, sân, si không có cơ hội phát sinh,các ý niệm thuần thiện sanh khởi,hiện tại sống an lành, chân chánh." (Kinh Trung Bộ).

Không quy y Tam bảo niệm Phật có được vãng sinh không?

Chuyên mục: Tịnh Độ

Không quy y Tam bảo niệm Phật có được vãng sinh không?

Đăng lúc: 14-01-2015 09:43:59 AM | Đã xem: 489 | Phản hồi: 0

Hỏi: Kính thưa thầy, mặc dù con chưa chính thức quy y Tam bảo để trở thành người Phật tử, nhưng hằng ngày con vẫn lo tu niệm không làm điều gì sái quấy tội lỗi.

Chuyên mục: Tịnh Độ

Cả đời niệm Phật, nhưng bệnh gần chết thì lại không thích niệm Phật

Đăng lúc: 12-01-2015 08:17:21 PM | Đã xem: 473 | Phản hồi: 0

Kính bạch thầy, mẹ con là người chuyên tu theo pháp môn Tịnh độ niệm Phật.

Chuyên mục: Tịnh Độ

Ngũ khoa Tịnh Độ

Đăng lúc: 10-01-2015 08:46:38 AM | Đã xem: 541 | Phản hồi: 0

Lược trích trong Nhận Thức Phật Giáo do Pháp Sư Tịnh Không giảng tại Miami Mỹ Quốc năm 1991

  Trang trước  1 2 3 4 ... 48 49 50  Trang sau
 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 30
  • Khách viếng thăm: 28
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 1171
  • Tháng hiện tại: 98373
  • Tổng lượt truy cập: 14558605