This is an example of a HTML caption with a link.

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình mới

Đăng lúc: Thứ ba - 01/08/2017 05:21 - Người đăng bài viết: Ban Quản Trị
Những năm qua, cấp ủy đảng các cấp đã chủ động triển khai tương đối toàn diện, có kết quả các nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng (GDCTTT), rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB-ĐV); tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; khắc phục một bước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ CB-ĐV.
Đồng chí Nông Văn Thảm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận giao ban báo chí, văn hóa, văn nghệ 6 tháng đầu năm 2017 - Ảnh: PHÙNG KHIÊM

Đồng chí Nông Văn Thảm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận giao ban báo chí, văn hóa, văn nghệ 6 tháng đầu năm 2017 - Ảnh: PHÙNG KHIÊM

Nổi bật là tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của Tỉnh uỷ và cấp ủy các cấp một cách nghiêm túc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong phú, tạo sự thống nhất ý chí và hành động của CB-ĐV, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trước đây và hiện nay đang thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được những chuyển biến quan trọng về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ CB-ĐV, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Các cấp uỷ chú trọng đổi mới sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ; coi trọng việc phát huy vai trò của đảng bộ, chi bộ trong quản lý, giáo dục CB-ĐV; quan tâm kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Quy định những điều đảng viên không được làm; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp đảng viên vi phạm. Qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII) về xây dựng Đảng đã mang lại kết quả bước đầu quan trọng, có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh đối với CB-ĐV.

Chú trọng giáo dục CB-ĐV và nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng của CB-ĐV và nhân dân; tập trung lãnh đạo, chủ động giải quyết khá kịp thời các vấn đề, vụ việc phức tạp nảy sinh.

Đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu về công tác chính trị, tư tưởng của các cấp uỷ, cán bộ làm công tác giảng dạy lý luận chính trị; mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; năng lực cộng tác viên có bước chuyển biến đáng kể, từng bước đáp ứng việc thực hiện công tác GDCTTT của Đảng bộ trong tình hình mới.

Tuy nhiên, công tác GDCTTT, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ CB-ĐV vẫn còn một số hạn chế, đó là một số cấp uỷ cơ sở chưa thật sự coi trọng công tác GDCTTT cho CB-ĐV và nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ; phương pháp học tập, quán triệt còn chậm đổi mới, có mặt hiệu quả chưa cao. Một bộ phận cán bộ tham mưu công tác chính trị, tư tưởng, cán bộ làm công tác giảng dạy lý luận chính trị năng lực trình độ có mặt còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát đối với CB-ĐV về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chưa toàn diện; các biện pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận CB-ĐV có lúc còn thiếu kịp thời, chưa kiên quyết…

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác GDCTTT trong thời gian tới, các cấp ủy đảng cần quan tâm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như: các cấp uỷ đảng, trước hết là đồng chí bí thư và thủ trưởng các cơ quan phải tăng cường sự lãnh đạo và quản lý công tác tư tưởng; tích cực nắm bắt, giải quyết đúng đắn, kịp thời những vấn đề bức xúc về tư tưởng, gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị nhằm tạo nền tảng tư tưởng vững chắc trong toàn Đảng bộ. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục cho CB-ĐV nhằm nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đề cao vai trò và trách nhiệm của các cơ quan thông tin đại chúng, bảo đảm thông tin khách quan, trung thực, đúng định hướng. Đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; đa dạng hoá hình thức giáo dục lý luận chính trị trong Đảng và trong xã hội.

Cùng với đó, tăng cường công tác GDCTTT, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho CB-ĐV, nhất là thế hệ trẻ; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương của CB-ĐV, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung học tập vào sinh hoạt đảng bộ, chi bộ một cách thường xuyên. Tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng, tạo sự đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CB-ĐV. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác GDCTTT; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện tốt nhóm giải pháp về công tác GDCTTT; chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt, lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực; đồng thời phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về chính trị tư tưởng, vô trách nhiệm, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, lối sống. Chủ động phòng, chống có hiệu quả cuộc đấu tranh “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, làm thất bại âm mưu bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; xây dựng bộ máy tham mưu về công tác GDCTTT bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Nguồn tin: baolangson.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 76
  • Khách viếng thăm: 29
  • Máy chủ tìm kiếm: 47
  • Hôm nay: 6533
  • Tháng hiện tại: 162771
  • Tổng lượt truy cập: 14406104